Staten sliter med inkluderingen

Statsminister Erna Solberg taler under regjeringens toppmøte om inkludering i februar 2020. På tross av uttrykt vilje og høy prioritering sliter flertallet av departementene med gjennomføringen. (Foto: Tore Kristensen

Regjeringen ligger fortsatt lang etter sin egen målsettingen om at minst fem prosent av de nyansatte i staten skal ha funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en. I 2019 ble resultatet 2,2 prosent.

Det er likevel en klar forbedring i forhold til oppstartsåret 2018. Da var resultatet 0,5 prosent for andre halvår.

Staten har årlig rundt 20.000 ansettelser, i 2019 ble det imidlertid rapportert om 12.691 ansettelser. Fra 1. juli 2018 ble departementene og underliggende etater pålagt å arbeide etter denne målsettingen – og rapportere om måloppnåelse.

 

­­

Antall nyansatte

Derav målgruppen

Prosent av

målgruppen

Prosent

2018

Statsministerens kontor

10

1

10

0

Kulturdepartementet

257

18

7

0

Arbeids- og sosialdepartementet

1452

96

6,6

4,5

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

681

34

5

0,7

Helse- og omsorgsdepartementet

392

13

3,3

0,6

Nærings- og fiskeridepartementet

335

10

3

0,9

Samferdselsdepartementet

335

8

2,4

2,2

Olje- og energidepartementet

105

2

1,9

0

Klima- og miljødepartementet

264

5

1,9

0

Finansdepartementet

699

10

1,4

-

Kunnskapsdepartementet

4276

53

1,2

0,6

Barne- og familiedepartementet

345

4

1,2

0,8

Forsvarsdepartementet

881

10

1,1

-

Utenriksdepartementet

105

1

1

0

Landbruks- og matdepartementet

215

2

0,9

2,1

Justisdepartementet

2339

7

0,3

-

Sum alle departementer

12691

274

2,2

0,5

Tabellen viser antallet nyansatte i staten med funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en i 2019. Fortsatt er det langt igjen til målsetningen om fem prosent, men det er en klar forbedring fra oppstartsåret 2018. Tallene for 2020 er ikke klar før sommeren 2021.

Fire departementer kom i mål

Fire departementer kom i mål i 2019, herunder Kulturdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsministerens kontor toppet listen, men der dreide det seg bare om én ansettelse fra målgruppen – av totalt ti nyansettelser. I 2018 var bare ett departement i nærheten av måloppnåelse, Arbeids- og sosialdepartementet, med 4,5 prosent. NAV ligger under Arbeids- og sosialdepartementet, og på regjeringens Toppmøte om inkludering i februar 2020, opplyste daværende NAV-direktør Sigrun Vågeng at NAV alene hadde en måloppnåelse på 6,5 prosent.

Kommunaldepartementet skrev på sin hjemmeside at disse tallene for 2018 er av varierende kvalitet, og at det kan være noe av forklaringen:

«Dette skyldes manglende rapportering fra enkelte/flere underliggende virksomheter, og det faktum at de minste virksomhetene ikke har kunnet rapportere av hensyn til personvern. Det er derfor umulig å beregne ett tall for staten samlet sett.»

Statsminister Erna Solberg og Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen kan skryte av å ha overskredet målet med over fem prosent inkluderende ansettelser på statsministerens kontor og i Arbeids- og sosialdepartementet i 2019. (Foto: Tore Kristensen)

Justisdepartementet på jumboplass

Justisdepartementet og underliggende etater ansatte bare 7 personer fra målgruppen i 2020 – av totalt 2339 nyansettelser.

Ifølge et oppslag i Aftenposten, mener justisminister Monica Meland at dette skyldes at mange av de underliggende etatene har krav til de ansattes helse, fysikk og at de kan bli sikkerhetsklarert. Politiet, Kriminalomsorgen og Nasjonal sikkerhetsmyndighet er eksempler på dette. 

– Men det er åpenbart at justissektoren har en vei å gå, sa hun til avisen i september 2020.

Nye tiltak

Sommeren 2019 iverksatte departementet flere tiltak både for å lette inkluderingen og etatenes arbeid på dette feltet:

* Et nytt traineeprogram for personer med høy utdanning og nedsatt funksjonsevne. 43 stillinger ble lyst ut. Nye stillinger skulle utlyses våren 2020 og også omfatte folk med hull i CV-en.

* NAV har fått i oppdrag og hjelpe statlige virksomheter med å finne kandidater i målgruppen, og gi råd om oppfølging og tilrettelegging. NAV St. Hanshaugen skal være et sentralt kontaktpunkt for de statlige virksomhetene i Oslo og hjelpe statlige arbeidsgivere å rekruttere nye faste ansatte innen målgruppen.

* Difi har fått i oppdrag å utvikle sin pådriver- og veilederrolle, blant annet gjennom seminarer, erfaringsdeling og deling av beste praksis.

*Statlige virksomheter skal gå gjennom rekrutteringsrutinene sine for å gi mulighet til flere. Alle departementer har fått ansvar for å følge opp på sine områder.

* Fra i fjor vår skulle også midlertidige ansettelser telle med i 5 prosentmålet.

Bedring for søkere med hull i CV-en

Like før årsskiftet i 2019 endret regjeringen også reglene for ansettelse i staten. Endringene innebærer at søkere med hull i CV-en skal behandles på samme måte som søkere med funksjonsnedsettelse har blitt behandlet.

Minst en søker med hull i CV-en skal innkalles til intervju til statlige stillinger, og det åpnes for moderat kvotering. De skal ansettes hvis de er tilnærmet like godt kvalifisert som den beste søkeren.

De kan fra i år også søke på stillinger i et traineeprogram, og ordningen styrkes også som en vei til fast ansettelse.

Kvalifikasjonsprinsippet står sterk i staten, den best kvalifiserte skal ansettes. I Statens personalhåndbok for 2020 blir statlige arbeidsgivere bedt om å se kritisk på utformingen av kvalifikasjonskrav. Det heter blant annet:

«Det kan også for noen stillinger være aktuelt å ikke stille bestemte kvalifikasjonskrav for å legge til rette for rekruttering for søkere som har såkalt «hull i cv». Rekruttering i staten skal legge til rette for en mangfoldig arbeidsstyrke, og må ikke bidra til at bestemte grupper ekskluderes fra å søke.» 

Regjeringen vurderer for tiden å innføre en mulig deling av utgiftene til disse stillingene mellom NAV og staten.

 ------------------------------------------------------------------------------

Hull i CV-en – definisjon

Søker med hull i CV-en er en person som på søknadstidspunktet har fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring i til sammen minst to år de siste fem årene. I fraværsperioden må søkeren enten ha vært aktivt arbeidssøkende uten å ha kommet i arbeid, eller fraværet må skyldes rus, soning eller sykdom, herunder psykisk sykdom. En person som på søknadstidspunktet har en fast stilling eller midlertidig ansettelse av varighet på mer enn ett år, regnes ikke med. Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler