− «Vi inkluderer» er nå rigget

Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i NAV. (Foto: Espen A. Istad)

− Jeg er ikke enig i kritikken om at NAV ikke har prioritert «Vi inkluderer» høyt nok. Men det har tatt lengre tid å etablere denne satsingen enn vi trodde. Nå er modellen satt, og vi er klar til å levere mer og bedre enn tidligere, sier Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i NAV.

NAV-direktøren er likevel klar på at koronapandemien har representert store utfordringer for inkluderingsarbeidet:

              − Samtidig som vi har fått kraftig økning i ledigheten, har vi fått redusert etterspørsel etter arbeidskraft. Mange av arbeidsgiverne som nå er rammet av permitteringer og bortfall av markeder, har de siste årene vært viktige samarbeidspartnere for NAV i inkluderingsarbeidet. NAV bredder derfor ut markedsarbeidet for å få flere arbeidsgivere til å bidra i inkluderingsarbeidet, og for å sikre tilbud til de som står lengst fra arbeidsmarkedet.

              − Det er heller ikke slik at inkludering er noe nytt for oss, det har vi drevet med i lang, lang tid, også under etableringen av «Vi inkluderer». Men «Vi inkluderer» er en mer omfattende og spisset satsing enn tidligere prosjekter.

Hugvik viser blant annet til «Ringer i vannet», som den nye satsingen bygger på.

              − Det var et vellykket samarbeid mellom NHO og NAV, mens «Vi inkluderer» er et samarbeid med hele åtte nasjonale arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, og det har tatt tid å etablere et solid fundament og gode samarbeidsformer. Det har ikke stått på NAV.

Inkluderingsdugnaden har ikke tatt av

Det har vært knyttet store forventninger til regjeringens inkluderingsdugnad, men de store resultatene har foreløpig uteblitt. Heller ikke «Vi inkluderer» som ble etablert for et år siden, har gitt et ekstra løft til nå. Og regjeringen ligger selv langt unna sin egen målsetning om at fem prosent av de som ansettes i staten skal ha hull i CV-en eller behov for tilrettelagt arbeid, selv om NAV har nådd denne målsettingen i sine egne ansettelser.

Likevel mener Kjell Hugvik at de nå har lagt et godt grunnlag for økt inkludering:

− Vi har inngått 14 samarbeidsavtaler om inkludering med landsomfattende virksomheter og over tusen lokalt. Vi kan tilby en omfattende verktøykasse med tilskudd og tiltak. Og vi har etablert piloter for «Vi inkluderer» i de tre fylkene Oslo, Vest og Trøndelag. Og NAV St. Hanshaugen har fått ansvaret for å koordinere arbeidet for å finne aktuelle kandidater til statlige stillinger. 

Arbeidsgivernes behov

Han påpeker også at NAV har ansatt rundt 300 jobbspesialister de siste årene.

              − Jobbspesialistene har langt færre klienter enn vanlige NAV-veiledere, bare rundt 20, mens en vanlig NAV-veileder kan ha 90-100. Jobbspesialistene kan dermed arbeide grundigere med de som har spesielle utfordringer og med aktuelle arbeidsgivere.

 Å se arbeidsgivernes behov, ikke bare for arbeidskraft, men også for systematisk oppfølging fra NAV og trygghet mot feilansettelser, var en avgjørende suksessfaktor for «Ringer i vannet».

              − Ingen tvil, NAV har blitt flinkere til å se og forstå arbeidsgivernes behov. Hvis vi skal få folk med utfordringer ut i arbeid, er det avgjørende å treffe arbeidsgiverne på en god måte. God oppfølging og risikodempende tilskudd er to av nøkkelfaktorene, sier Hugvik.

- Men vi har også ansvar for de vi følger opp for å komme i jobb. Vi må jakte på potensialet til den enkelte og finne rett arbeid og rett arbeidsgiver. Og vi må unngå at folk går på enda en smell.

Må bli flinkere med avklaring

I februar gikk Oslos byrådsleder Raymond Johansen ut med en bredside mot regjeringens inkluderingsdugnad og sa at den ser ut som en flopp. Han viste til at antallet uføre økte med 13.000 i 2019, mens det går trått med inkludering i jobb. Arbeids- og tjenestedirektøren ønsker ikke å gå inn i den politiske debatten.

              − Men vi må ikke glemme at å bli uføretrygdet primært er et resultat av en medisinsk vurdering. Generelt vil jeg si at vi må få til en raskere avklaring av arbeidsevne enn det vi får til i dag. Men vi har altså fortsatt nærmere 180.000 i gruppen mennesker med redusert arbeidsevne og dermed med spesielle behov, så det er mange som trenger oppfølging. Og det er disse som er målgruppen for «Vi inkluderer».

              − I tillegg til satsingen i NAV, må vi ha med både helsevesenet og utdanningssektoren på laget. Og vi må i større grad få til samtidighet i tiltakene. Det er ikke gjort over natta, sier Kjell Hugvik.

-----------------------------------------------------------------------------------

Ønsker flere jobbspesialister

Kjell Hugvik ønsker å ansette flere jobbspesialister i NAV, særlig til oppfølging av unge med psykiske lidelser. 

Inntil for få år siden var nesten alt av avklaring og oppfølging satt ut på anbud til private og ideelle aktører. Hugvik mener at satsing på egne jobbspesialister har gitt NAV langt bedre kompetanse, både på oppfølging og kjøp av tjenester.

              − Vi kjøper tiltakstjenester for sju milliarder i år, og vi har rundt 500 store og små samarbeidspartnere. Vi får ikke til samfunnsoppdraget vårt uten samarbeid med disse aktørene. Men vi har en sentral rolle i å koordinere de ulike aktørene, og dette krever at vi er kompetent innenfor alle områder.

              − Antallet unge som ikke kommer inn i eller faller ut av arbeidslivet på grunn av psykiske lidelser er urovekkende. IPS-modellen har vist seg å gi gode resultater, og her ønsker NAV å satse ytterligere med egne folk.

              IPS - Individual Placement and Support, på norsk Individuell Jobbstøtte - er et samarbeid mellom NAV, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Målet er å hjelpe mennesker med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer, og eventuelt rusproblemer, ut i ordinært arbeidsliv. Med IPS kommer den enkelte raskt ut i ordinær jobb, og får hjelp mens man jobber, til forskjell fra at man først skal bli frisk og deretter jobbe. 

 

«Vi inkluderer»

«Vi inkluderer» ble etablert i 2019 og er et treårig samarbeidsprosjekt mellom NAV, arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Virke, KS og Spekter – og arbeidstakerorganisasjonene LO, YS, Unio og Akademikerne. Prosjektet er en del av regjeringens inkluderingsdugnad og ledes av Arbeids- og velferdsdirektoratet/NAV. Det er etablert pilotprosjekter i Oslo, Trøndelag og Vest.

«Vi inkluderer» bygger dels på erfaringene fra NHO-prosjektet Ringer i vannet (2012-2018), som var et samarbeid med og finansiert av NAV - og dels på andre vellykkede prosjekter som Springbrett og Menn i helse. «Vi inkluderer» er et bredere prosjekt som omfatter flere bransjer, både i privat og offentlig sektor, og flere organisasjoner.

Utgangspunktet er et stort udekket behov for arbeidskraft i Norge, om lag 65.000 stillinger ifølge undersøkelser. Samtidig befinner om lag 180.000 personer seg i gruppen med nedsatt arbeidsevne, mange av dem egnet til de ledige jobbene med noe tilrettelegging og god oppfølging.

Metoden er i stor grad å ta utgangspunkt i arbeidsgivernes behov, og samtidig trygge arbeidsgiverne mot eventuelle feilansettelser gjennom utprøving, personlig oppfølging, kompetansehevende tiltak og en rekke tilskuddsordninger rettet mot både bedriftene og den enkelte.

Målgruppen er

- Personer med nedsatt arbeidsevne og/eller hull i CV-en.

- Unge som ikke har fullført videregående skole

- Innvandrere fra Afrika, Asia, Latin-Amerika og Øst-Europa utenom EU

Regjeringen har selv satt som mål at fem prosent av de som ansettes i staten skal være personer med hull i CV-en eller ha behov for tilrettelegging.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler