Tilretteleggingstilskudd

Når nødvendig tilrettelegging for en arbeidstaker fører til merutgifter, kan IA-virksomheter søke om tilretteleggingstilskudd.

Beskrivelse av ordningen

Tilretteleggingstilskudd er en ytelse som skal stimulere arbeidsgiver til å tilrettelegge arbeidet slik at den ansatte kan være i arbeid på tross av helseproblemer.

Det er mulig å søke om tilretteleggingstilskudd for grupper av arbeidstakere. Ordningen gjelder bare for ansatte i IA-virksomheter.

Tilskuddet kan ytes til

  • utprøving, tilrettelegging, opplæring eller arbeidstrening.
  • tilskudd til transport til og fra arbeidsplassen der tilrettelagt arbeid bare er mulig på en annen arbeidsplass innenfor virksomheten enn der den sykmeldte til daglig arbeider.
  • merutgifter til vikar/ekstrahjelp forebyggende eller ved siden av gradert sykmelding.
  • støtte til kjøp av gjenstander eller arbeidshjelpemidler som ikke dekkes etter folketrygdloven § 10-5 . Dermed har også arbeidstakere som ikke fyller vilkår om varig sykdom, skade eller lyte tilgang på hensiktsmessige arbeidshjelpemidler.
  • spesielle utviklingstiltak i virksomheter/enheten for å forebygge sykefravær og som underbygger delmålene i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Konkrete eksempler på slike tiltak vil være kurs, som opplæring av aktuelle ansatte i hvordan utstyr på arbeidsplassen skal benyttes for å unngå belastninger ved tunge løft. I dette konkrete tilfelle vil det være aktuelt å støtte kursdeltakelsen.
  • utgifter i forbindelse med funksjonsvurdering i attføringsbedrift etter nærmere regler

Unntak

Tilskuddet kan ikke benyttes til større bygningsmessige endringer eller behandling

Les mer om tilretteleggingstilskudd hos NAV

Vedlegg

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler