Dine plikter

I arbeidslivet i Norge har man som arbeidstaker mange rettigheter. Men som arbeidstaker har man også noen plikter overfor arbeidsgiveren.

Følg interne regler

Mange bedrifter har interne reglement om alt fra arbeidstid til fordeling av fellesoppgaver eller andre sider ved arbeidshverdagen. Denne type reglement har ofte blitt til gjennom forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakere, representert ved fagforeningen.

Denne type regler er til for at virksomheten skal fungere effektivt og etter hensikten. Det er viktig både for enkeltpersoner og felleskapet at disse følges.

Meld fra til arbeidsgiver

I Norge har vi en svært god sykelønnsordning, med full lønn fra dag en. Dessuten har man, spesielt i IA-bedrifter, mange egenmeldingsdager. Mange med nedsatt funksjonsevne er mer syke enn andre, og det vil derfor være krevende å få legeerklæring hver gang du er syk.

Med egenmelding menes at du som arbeidstaker melder fra til arbeidsgiver om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring. For å få rett til å bruke egenmelding må du ha jobbet hos arbeidsgiver i minst 2 måneder.

Maks 24 dager

Som ansatt i en IA-bedrift kan du levere egenmelding i til sammen 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode. Egenmelding kan ikke benyttes i mer enn åtte dager for hvert fraværstilfelle.

Har du brukt opp de 8 dagene i løpet av en 16 dagers periode må du arbeide 16 dager sammenhengende før ny egenmelding kan brukes.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler