Tilretteleggingstilskudd

Når nødvendig tilrettelegging for en arbeidstaker fører til merutgifter, kan IA-virksomheter søke om tilretteleggingstilskudd.

Beskrivelse av ordningen

Tilretteleggingstilskudd er en ytelse som skal stimulere arbeidsgiver til å tilrettelegge arbeidet slik at den ansatte kan være i arbeid på tross av helseproblemer. Det er mulig å søke om tilretteleggingstilskudd for grupper av arbeidstakere. Ordningen gjelder bare for ansatte i IA-virksomheter.

Tilskuddet kan ytes til

  • utprøving, tilrettelegging, opplæring eller arbeidstrening.
  • transport til og fra arbeidsplassen der tilrettelagt arbeid bare er mulig på en annen arbeidsplass innenfor virksomheten enn der den sykmeldte til daglig arbeider.
  • merutgifter til vikar/ekstrahjelp forebyggende eller ved siden av gradert sykmelding.
  • kjøp av gjenstander eller arbeidshjelpemidler som ikke dekkes etter folketrygdloven § 10-5. Dermed har også arbeidstakere som ikke fyller vilkår om varig sykdom, skade eller lyte tilgang på hensiktsmessige arbeidshjelpemidler.
  • spesielle utviklingstiltak i virksomheter/enheten for å forebygge sykefravær og som underbygger delmålene i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv.
  • utgifter i forbindelse med funksjonsvurdering i attføringsbedrift etter nærmere regler.

Tilskuddet kan ikke benyttes til større bygningsmessige endringer eller til behandling.

Les mer om tilretteleggingstilskudd hos NAV.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler