Assisterende sikkerhetssjef

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

Sikkerhetsstaben i UDI er plassert i direktørens stab og rapporterer direkte til UDIs direktør. Staben består av sikkerhetssjef og assisterende sikkerhetssjef. I tillegg består sikkerhetsorganisasjonen av 10 sikkerhetsrådgivere ute i de ulike avdelingene. Sikkerhetsstaben har på vegne av direktøren ansvaret for sikkerheten i hele UDI, og samarbeider til daglige tett opp mot  avdelingene i UDI og andre relevante eksterne etater. Sikkerhetsarbeidet i UDI er spennende og utfordrende, med ansvar for flere lokasjoner nasjonalt. I tillegg har direktoratet utstrakt reisevirksomhet i utlandet, også i land med et komplekst risikobilde. UDI er underlagt sikkerhetsloven og assisterende sikkerhetssjef vil bli sentral i implementeringen av ny sikkerhetslov i UDI. 

Som assisterende sikkerhetssjef vil du:

 • være stedfortreder for sikkerhetssjefen i hans fravær
 • bidra til å profesjonalisere sikkerhetsarbeidet i UDI
 • bistå sikkerhetssjefen og direktoratets ledelse med gjennomføring av direktoratets overordnede oppgaver innenfor forebyggende sikkerhet og beredskap, og gjennom dette sikre ivaretakelse av relevante lover og forskrifter
 • sammen med sikkerhetssjefen styre, koordinere, overvåke og kontrollere arbeidet med forebyggende sikkerhet i UDI, og ut fra dette ha en helhetlig situasjonsforståelse av risikoer og utfordringer knyttet til sikkerheten
 • bidra til at direktoratet har et fullverdig system for sikringsrisikostyring og følge opp aktiviteter som f.eks. avviksbehandling, sikkerhetsrevisjoner og risikostyring internt og overfor leverandører
 • sammen med sikkerhetssjefen, være beslutningsstøtte for UDIs ledelse, samt gi råd og veiledning innen sikkerhetsmessige forhold
 • lede og veilede sikringsnettverket bestående av direktoratets 10 sikkerhetsrådgivere og ellers bidra til å sikre gode prosesser innad i virksomheten på områder som forebyggende sikkerhet og beredskap
 • utarbeide/vedlikeholde sikkerhetsdokumentasjon
 • saksbehandle klareringssaker og gjennomføre autorisasjonssamtaler
 • ha ansvar for daglig ledelse av innleide vektere

Andre oppgaver kan bli pålagt ut fra behov.

Du må ha:

 • universitets- eller høyskoleutdanning innenfor relevant fagområde, fortrinnsvis mastergrad innen sikkerhets- og beredskapsfag. Særlig relevant erfaring i kombinasjon med personlig egnethet vil kunne kompensere for manglende formell utdanning 
 • solid og dokumentert arbeidserfaring med forebyggende sikkerhet og beredskap
 • god kjennskap til personvern, personellsikkerhet, fysisk sikring, hendelseshåndtering og reisesikkerhet
 • god kjennskap til sikkerhetsloven med forskrifter samt erfaring fra arbeid knyttet opp mot sikkerhetsloven
 • gode formidlingsegenskaper, både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • evne til å drive prosesser på tvers av organisasjonen
 • pragmatisk tilnærming til problemløsning og ha gode strategiske evner
 • skape tillit og kommunisere med andre fagmiljøer
 • evne til å være selvstendig og løsningsorientert
 • evne til å kunne formidle komplekse problemstillinger på en pedagogisk måte
 • evne til å oppfatte og kommunisere til enhver tid relevant sårbarhets- og trusselbilde for virksomheten og de ansatte 

Særskilte krav:

 • Du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres for minimum «HEMMELIG» i henhold til Sikkerhetsloven
 • Det presiseres at man må inneha norsk statsborgerskap for å være aktuell for stillingen

Vi ønsker også at du har:

 • erfaring med utarbeidelse av sikringsrisikoanalyser og god kjennskap til NS 5832:14
 • erfaring med styringssystem for sikkerhet og risikostyring basert på NS 5831:14 og/eller ISO27001
 • dokumenterte resultater fra sikkerhetsledelse i større virksomheter
 • ledererfaring fra f.eks. prosjektledelse eller linjeledelse
 • erfaring fra og kunnskap om offentlig forvaltning
 • erfaring fra internasjonalt arbeid innen området 

Stillingen innen UDIs sikkerhetsorganisasjon stiller store krav til personlig integritet, pålitelighet, holdninger og fremferd. Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • varierte og spennende oppgaver i en organisasjon med samfunsaktuelle og utfordrende arbeidsoppgaver
 • en virksomhet som er preget av høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) i lønnsspennet kr 524 200 - 731 400 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. To prosent trekk til Statens pensjonskasse sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring.

I samsvar med offentleglova kan ditt navn bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet.


 

Søknadsfrist: 26.03.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
UDI
0032 Oslo

Kontaktperson:
Ronald Andrê Barø
Tlf: 991 12 414

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler