Avdelingsdirektør regelavdelingen

Tolletaten er ein etat i spennande utvikling og med mange igangverande endrings- og utviklingsprosessar. Den nye organiseringa skal mellom anna bidra til meir effektiv ressursutnytting, likebehandling og auka fagleg og teknologisk utviklingskraft.

Regelavdelinga skal bidra til å utvikle formålstenlege regelverk og prosedyrar og sikre god etterleving ved effektiv sanksjonering og oppfølging av regelbrot i den registrerte vareførselen.

Avdelinga er delt inn i seks seksjonar som kvar har ansvar for divisjonen sine fagområde innanfor vareførselen. Seksjonane er lokaliserte i Bergen, Oslo, Trondheim og Kristiansand. Som leiar for avdelinga har du eit heilskapleg ansvar for å leie eininga administrativt og fagleg. Avdelinga disponerer om lag 72 årsverk.

Som avdelingsdirektør rapporterer du direkte til divisjonsdirektøren og inngår i leiargruppa i divisjonen.

Sentrale arbeidsoppgåver:

 • bidra til heilskapleg og samfunnsnyttig utvikling av regelverk og prosedyrar
 • ha plan-, rapporterings- og budsjettansvar
 • støtte og koordinere det juridiske fagområdet i divisjonen
 • bidra til utvikling og oppfølging av samarbeidsavtalar

Undervisnings- og foredragsoppgåver inngår i stillinga, og du må rekne med at det blir litt reising.

Kvalifikasjonskrav:

 • mastergrad i rettsvitskap og relevant realkompetanse
 • relevant leiarerfaring. Det er ein fordel om dette er innanfor fagområdet og frå ei større verksemd der dei underliggjande einingane er geografisk spreidde.
 • erfaring med resultat- og budsjettansvar
 • god skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • god innsikt i offentleg sektor

Det er ønskjeleg med:

 • erfaring frå prioritering og styring av oppgåver og ressursar
 • arbeidserfaring som jurist frå offentleg verksemd
 • erfaring frå utviklings- og digitaliseringsarbeid og gjerne dokumenterte resultat frå større prosjekt

Leiarplakaten til tolletaten kommuniserer leiingsprinsipp som er retningsgivande for leiarane våre. Som leiar i tolletaten er det nødvendig at du løftar blikket, er rollemodell og bidreg til verdiskapande samfunnsvern ved å gjennomføre, utvikle og samhandle. Vidare er det viktig at du har høg integritet, at du har evne til å skape eit godt arbeidsmiljø, og at du er mål-, resultat- og utviklingsorientert.

Vi tilbyr

 • eit godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidarar
 • gode høve til utvikling i ein viktig samfunnsetat
 • lønn som avdelingsdirektør, kr 850 000–950 000. For særleg godt kvalifiserte søkjarar kan høgare lønn vurderast.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordningar i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstida
 • arbeidsstad sentralt i Bergen

Vareførselsdivisjonen skal leggje til rette for korrekt og effektiv inn- og utførsel av varer for næringslivet og privatpersonar. Divisjonen skal jobbe både med førebygging og kontroll for å sikre optimal etterleving. Vareførselsdivisjonen består av ein utviklingsstab, ein styringsstab og fem avdelingar: analyse-, brukardialog-, oppfølgings-, klassifiserings- og regelavdelinga.

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidatar. Du må kunne sikkerheitsklarerast for «hemmeleg» og levere uttømmande politiattest ved tilbod om tilsetjing.

Inkluderande arbeidsliv og mangfald

I tolletaten er vi opptekne av mangfald. Vi jobbar for eit inkluderande arbeidsliv og oppfordrar kvalifiserte kandidatar til å søkje, uavhengig av kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Vi bidreg i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringa sitt mål om at 5 prosent av faste nytilsetjingar i staten skal vere personar med funksjonsnedsetjing og kandidatar som av ulike årsaker ikkje kan dokumentere ein samanhengande yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, prøver vi å oppfylle dette så langt det lèt seg gjere. Vi gjer merksam på at opplysningar om funksjonsnedsetjing, innvandrarbakgrunn eller hol i CV-en kan bli brukte til statistikkformål.

Nærmare informasjon om stillinga kan du få ved å kontakte divisjonsdirektør Ivar Sletten på tlf. 900 16 295, stabsleiar Kari Christine Moldekleiv på tlf. 404 72 635 eller avdelingsleiar Rolf-Ole Seljeflot på tlf. 976 99 791.

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og vet hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2020 en samlet budsjettramme på 1,765 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Søknadsfrist: 02.06.2020

Arbeidssted: Vestland

Arbeidsgiver:
Tolldirektoratet

Kontaktperson:
Ivar Sletten, divisjonsdirektør
Tlf: 900 16 295

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler