Bistandsrevisor Hamar

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

Avdeling Skattekriminalitet skal avdekke grov skatte og avgiftskriminalitet samt arbeidslivskriminalitet. Avdelingen har rundt 600 ansatte og består av 4 seksjoner. Seksjon 3 har ansvar for bistandsrevisjonsordningen.

Bistandsrevisor skal bistå politi og påtalemyndighet i etterforsking av alvorlig skatte- og avgiftskriminalitet. Revisor skal med sin kompetanse bidra til at behandlingen av anmeldte saker kan skje på en kvalitativt god og effektiv måte. Arbeidsoppgavene vil særlig ligge innenfor områdene skatte-, avgifts- og strafferett.

Bistandsrevisorene kan i henhold til retningslinjer gitt av Politidirektoratet i rundskriv 2006/012 gis avhørsmyndighet. Det er et mål å tilføre bistandsrevisorene den nødvendige kompetanse til at han/hun kan tildeles mulighet til å foreta avhør. Politiet har den faglige og utøvende ledelse knyttet til utøvelse av politimyndighet. Bistandsrevisor vil ha sin faste arbeidsplass ved Innlandet politidistrikt med arbeidssted Hamar.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrift og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste
  pensjonsordninger

 

Stillingen lønnes som spesialrevisor (kode1224) fra kr 550 000 - til kr 750 000 avhengig av kvalifikasjoner. For stilling som spesialrevisor kreves karakteren C eller bedre i fagene revisjon, årsregnskap, skatterett og rettslære. De første seks måneder regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • revisorutdanning med bestått revisoreksamen (herunder høyere revisorutdanning,
  registrert revisorutdanning eller skatteetatens revisorlinje)
 • erfaring fra kontroll/etterforskning av kompliserte skatte- og avgiftssaker eller bred
  erfaring fra annet revisjonsarbeid
 • fordel om du har kjennskap til Skatteetatens arbeidsområder.

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger
 • Iøsningsorientert
 • strukturert
 • høy arbeidskapasitet

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 17.10.2019

Arbeidssted: Hamar

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Torggata 44
2317 Hamar

Kontaktperson:
Tone Kroken
Tlf: 947 85 657

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler