Bistandsrevisor

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

Avdeling Skattekriminalitet skal avdekke grov skatte og avgiftskriminalitet samt arbeidslivskriminalitet. Avdelingen har rundt 600 ansatte og består av 4 seksjoner. Seksjon 3 har ansvar for bistandsrevisjonsordningen. 

Bistandsrevisor skal bistå politi og påtalemyndighet i etterforsking av alvorlig skatte- og avgiftskriminalitet. Revisoren skal med sin kompetanse bidra til at behandlingen av anmeldte saker kan skje på en kvalitativt god og effektiv måte. Arbeidsoppgavene vil særlig ligge innenfor områdene skatte-, avgifts- og strafferett.

Funksjonstiden som bistandsrevisor er 3 år fra tilsettingsdatoen, med mulighet for forlengelse. Etter endt periode går bistandsrevisoren over til annen passende stilling i skatteetaten.

Bistandsrevisorene kan i henhold til retningslinjer gitt av Politidirektoratet i rundskriv 2006/012 gis avhørsmyndighet. I løpet av funksjonstiden er det et mål å tilføre bistandsrevisorene den nødvendige kompetanse til at han/hun kan tildeles mulighet til å foreta avhør. Politiet har den faglige og utøvende ledelse knyttet til utøvelse av politimyndighet. Bistandsrevisor vil ha sin faste arbeidsplass ved Finnmark politidistrikt med arbeidssted i enten Vadsø eller Hammerfest.

Oppgi ønsket arbeidssted i søknad. 

 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger
 • Finnmark ligger i tiltakssonen med blant annet skattelettelse og nedskrivning av studielån (inntil 25.000,- per år) 
 • Stillingen lønnes som spesialrevisor (kode 1224), fra kr 524 200 – kr 700 000 avhengig av kompetanse og erfaring. For stillingen kreves karakteren C eller bedre i fagene: revisjon, årsregnskap, skatterett og rettslære. I perioden du er bistandsrevisor blir det utbetalt et kronetillegg på kr 3333 pr måned. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • utdannet revisor med bestått revisoreksamen (herunder høyere revisorutdanning, registrert revisorutdanning eller skatteetatens revisorlinje)
 • erfaring fra kontroll/etterforsking av kompliserte skatte- og avgiftssaker eller bred erfaring fra annet revisjonsarbeid
 • en fordel om du har kjennskap til Skatteetatens arbeidsområder

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger
 • løsningsorientert
 • er strukturert og jobber selvstendig
 • høy arbeidskapasitet og leveranseevne 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 24.08.2019

Arbeidssted: Vadsø

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Damsveien 1
9800 Vadsø

Kontaktperson:
Håvard Moldjord
Tlf: 755 46611

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler