Fagutvikling og formidling av kvalifisering for voksne innvandrere (2020/28)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 216 ansatte fordelt på i kontorer i Narvik, Bergen og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2020 ca. 279 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter i underkant av 11 mrd. kr. i tilskuddsmidler

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Som fagdirektorat har IMDi en sentral rolle i fag- og videreutviklingen av kvalifiseringstilbudet for nyankomne innvandrere. IMDi har også en viktig oppgave som pådriver ovenfor, og samordning av, sentrale sektormyndigheters tiltak og virkemidler. 

For å oppnå målet om at nyankomne innvandrere skal få en varig tilknytning til arbeidslivet i Norge og bli økonomisk selvhjulpne må IMDi løpende utvikle våre tjenester og formidle anvendbar kunnskap om kvalifisering til kommunene og andre sentrale samarbeidspartnere.

IMDi utlyser i den forbindelse en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i Kvalifiserings- og arbeidslivsseksjonen. Den vi skal ansette må ha kunnskap om integrering og kvalifisering for voksne, erfaring med å gjennomføre store arrangementer og ha god kunnskap om, og gjerne erfaring fra, ulike forvaltningsnivåer og sektormyndigheter.

Vi tilbyr

Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver stillingskode 1434 kr. 430.500-630.500 / seniorrådgiver stillingskode 1364 kr. 535.200-670.100. For særlig kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.

Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø

Fleksibel arbeidstid og mulighet til å trene i arbeidstiden
IMDi har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)
Medlemskap i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

Du må ha: 

 • Høyskole/universitet, masternivå. Gjerne samfunnsvitenskapelig utdanning.
 • Arbeidserfaring innen offentlig forvaltning. Særlig relevant erfaring med oppdrag knyttet til statlig sektor kan kompensere for dette kravet
 • Erfaring med planlegging og gjennomføring av store arrangement
 • Erfaring fra kvalifisering av voksne og integreringsfeltet 
 • Kunnskap om og forståelse av relevant forskning, utredninger og statistikk om kvalifisering av
  innvandrere, og evnen til å formidle slik kunnskap

  
I tillegg er det en fordel at du har:

 • God kunnskap om og erfaring fra/samarbeid med ulike forvaltningsnivåer og sektormyndigheter
 • Erfaring fra kompetanse- og utdanningsfeltet  
 • Relevant erfaring med fagutviklings- eller prosjektarbeid    Arbeidserfaring med digital utvikling og formidling
 • Kjennskap til ordningene under introduksjonsloven
 • Relevant erfaring med fagutviklings- eller prosjektarbeid           

Personlige egenskaper

 • Jobber selvstendig, strukturert og målrettet i gjennomføring av oppgaver, og tar selv initiativ til kreative løsninger på utfordringer
 • Svært gode muntlige og skriftlige formidlingsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne og vilje til å arbeide innenfor ulike oppgaveområder, og kunne takle uforutsette og hektiske bestillinger

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 25.11.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Kvalifisering - og arbeidslivsseksjonen (IMDi)
Tollbugata 20
0152 Oslo

Kontaktperson:
Benedicte Hollen
Tlf: 95195889

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler