Innkjøpsanalytiker til Strategisk anskaffelsesenhet

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no
UDI satser på anskaffelsesområdet som et strategisk viktig område. Det er opprettet en ny enhet som vil ha det overordnede strategiske ansvaret for anskaffelser i UDI. Vi søker etter deg som vil være med på å bygge en ny enhet.

UDI kjøper tjenester og varer av et betydelig omfang i en kompleks setting. Det er store svingninger i behov og mange ulike krav som skal ivaretas, på et område som har stor oppmerksomhet. Som analytiker vil du være ansvarlig for å støtte strategiske- og operative anskaffelsesprosesser med analyser og ha ansvaret for å utarbeide og vedlikeholde UDIs forbruksanalyser.

Dette innebærer å innhente data fra nødvendige kilder, vaske og preparere data for analyse, kategorisere data, vedlikeholde og utvikle nye områder og funksjoner i forbruksanalyser. Sentrale leveranser i forbruksanalysene er hva som kjøpes, hvem som kjøper, hvor det kjøpes og hvordan det kjøpes. Du vil også være sentral i arbeidet med å bygge opp et regime for leverandøroppfølging med bruk av data og analyse.

UDI gjør betydelige innkjøp innen asylmottak, IKT og andre varer og tjenester. Vi skal sikre kompetanseoppbygging og kunnskapsdeling, samt sikre at anskaffelsene i UDI bygger på beste praksis. Videre skal vi ha det overordnete strategiske ansvaret for styring av innkjøpskategorier og behov i UDI, og være ansvarlig for at prosesser og malverk knyttet til anskaffelser er dokumentert, samt kvalitetssikre at anskaffelsene som gjennomføres er i henhold til målene for anskaffelsen.

Enheten er plassert i Analyse- og utviklingsavdelingen i Utlendingsdirektoratet med et sterkt fagmiljø som har ansvaret for en rekke avdelingsovergripende oppgaver i direktoratet. I tillegg til det strategiske anskaffelsesarbeidet har avdelingen ansvar for budsjett, økonomi, virksomhetsstyring, utvikling av regelverk og praksis, internasjonalt samarbeid, statistikk og analyse, samt utviklings- og forbedringsarbeid.

For tiden består avdelingen av rundt 60 medarbeidere fordelt på seks enheter og en stab. Avdelingen arbeider tett opp mot øvrige avdelinger i direktoratet, og har i tillegg omfattende kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

Vi tilbyr

Et faglig godt arbeidsmiljø med dyktige kunnskapsmedarbeidere
En mulighet til å ta del i utvikling og oppbygging av anskaffelsesområdet i UDI
Jobb i et dynamisk direktorat med utfordrende oppgaver og et viktig samfunnsansvar
Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
Fleksibel arbeidstid og sommertid
Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434)/seniorrådgiver (kode 1364) i lønnsspennet kr 460 000 – 650 000 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse
UDI er en IA-virksomhet

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.
I samsvar med offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Kvalifikasjoner

Utdanning på masternivå. Relevant erfaring kombinert med utdanning på bachelornivå kan kompensere for kravet til utdanning på masternivå
Meget god kunnskap om bruk av analyser i revisjons- og/eller anskaffelsesarbeid
Meget god erfaring i bruk av MS Excel
Evne til å fremstille data på en forståelig måte og arbeide med KPIer
Erfaring med utarbeidelse-, vedlikehold- og bruk av Business Intelligence løsninger er ønskelig
Ønskelig med erfaring med Agresso og QlikView
Erfaring fra- og grunnleggende forståelse for anskaffelsesprosesser er ønskelig
Vi legger vekt på gode faglige kvalifikasjoner, kommersiell interesse og forståelse, samt evne og vilje til å kommunisere innad og utad
Meget gode norskkunnskaper og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

Svært gode analytiske ferdigheter
Evne til å arbeide selvstendig
Strukturert
Interesse for bruk av data i anskaffelsesfaget

Medarbeidere i UDI forventes å leve opp til organisasjonens medarbeiderkrav. Dette innebærer å arbeide etter UDIs mål, prioriteringer og kjerneverdier, å foreslå forbedringer og bidra til nye måter å løse oppgavene på, å bidra til at både kolleger og leder lykkes samt å samarbeide og utveksle kompetanse på tvers av organisatoriske skiller
Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju

Søknadsfrist: 28.01.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Analyse- og utviklingsavdelingen
Hausmannsgate 21
0032 Oslo

Kontaktperson:
Bjørn Gunnar Johansen
Tlf: 90018060

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler