Inspektør byggesaksbehandling, tilsyn og rettleiing

Arbeidstilsynet bidreg til eit godt arbeidsliv. Det gjer vi gjennom å påverke verksemdene til å jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerheit og ved å jobbe mot arbeidslivskriminalitet. Tilsyn og rettleiing er retta mot organisatoriske forhold, psykososiale faktorar, ergonomi, teknisk sikkerheit, kjemiske og biologiske arbeidsvilkår og førebygging av ulykker.

Alle arbeidstakarar skal ha eit helsefremjande og fullt forsvarleg arbeidsmiljø. Arbeidsmiljølova set krav til korleis det fysiske arbeidsmiljøet i yrkesbygg skal vere, og vi kontrollerer at bygga blir ført opp ut i frå desse krava. Når Arbeidstilsynet allereie på planstadiet kontrollerer at kravet om eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø skal gjelde - bidrar det til å gje helsefremjande arbeidsplassar. Det er enklare og rimelegare å planlegge for eit godt arbeidsmiljø i forkant enn å måtte bygge om i ettertid. Slik byggesaksbehandling er ei av våre viktige oppgåver for å bidra til eit godt arbeidsliv.

Har du lyst til å bidra til eit godt arbeidsliv? Då har du sjansen no. Arbeidstilsynet Midt-Norge søker ein medarbeidar som skal arbeide med byggesaksbehandling, tilsyn og rettleiing ved Ålesundskontoret. Byggesaksbehandling utgjer størsteparten av stillinga, men det skal og gjerast tilsyn. Tilsynsoppgåva vil særleg vere førebygging og oppfølging av arbeidsulykker. Vi er ein av Arbeidstilsynet sine sju regionar og dekker Møre og Romsdal og Trøndelag. Vi har kontor i Ålesund, Trondheim, og Kristiansund med 65 medarbeidarar med ulik bakgrunn. Hovudtyngda av utadretta oppgåver vil vere i Møre og Romsdal, men Arbeidstilsynet Midt-Norge har heile landsdelen som arbeidsområde, og det kan bli aktuelt med tilsyn og andre oppgåver i resten av Midt-Norge. Vidare er det slik at Arbeidstilsynet utfører oppgåver slik sittande regjering vil. Det betyr at du må vere førebudd på at oppgåvene kan endre seg. Vi syter for at du får nødvendig kompetanse til å løyse oppgåvene. Arbeidstilsynet Midt-Norge tilbyr eit godt og tverrfagleg arbeidsmiljø med mange og spennande utfordringar. Vil du vere med på laget?

Vi tilbyr

100 % stilling som lønnast som seniorinspektør (1371). Lønn vil vere mellom kr 500 000 og kr 600 000. Eksakt plassering avheng mellom anna av erfaring og andre kvalifikasjonar. Frå lønna vert det trekt 2 % innskot til eigen pensjon i Statens pensjonskasse.

Stillinga medfører reising, i noko grad med overnatting. Skyss- og kostgodtgjersle skjer etter Staten sitt reiseregulativ.

Etaten sitt opplæringsprogram for tilsynspersonell er obligatorisk. Statens vanlege vilkår, bl.a. med 6 månadar prøvetid gjeld.

Arbeidstilsynet legger til rette for personleg og fagleg vekst gjennom flerfagleg samarbeid, deling av kompetanse og stor grad av sjølvstende. Vi har ein organisasjonsform som gir kort avstand mellom medarbeidare og leiarar.

Arbeidstilsynet ønskjer å vere ein god arbeidsplass og har inngått avtale om "inkluderande arbeidsliv". Vi er oppteke av mangfald og ønskjer å reflektere folkesamansetjinga generelt, både når det gjeld kjønn, alder og kulturelt mangfald. Vi oppfordrar derfor kvalifiserte kandidatar til å søkje uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Kvalifikasjoner

Helsefagleg utdanning på bachelornivå med ergonomi i fagkretsen. Anna relevant utdanning og samtidig erfaring frå dei nemnte oppgåvene kan kompensere for manglande formell utdanning.
Søkarar som har kompetanse og erfaring som nemnt under vert føretrekte framfor dei som ikkje har slik kompetanse:
 • Kunnskap om universell utforming.
 • Arbeidserfaring frå ein eller fleire av oppgåvene nemnt over.
 • Relevant bransjeerfaring er ein fordel. Særleg aktuelt er det med erfaring frå eksempelvis følgande type bygg: Helsebygg, produksjonslokale, industribygg og verkstad.
 • Erfaring frå arbeid med ergonomi i høve til maskiner og utstyr.
 • Erfaring frå systematisk helse-, miljø- og sikkerheitsarbeid.
 • Erfaring frå rettleiings- og informasjonsarbeid.

  Må vere god munnleg og skriftleg på norsk og engelsk.
  Førarkort for personbil (klasse B).

  Personlige egenskaper

  Vi legg stor vekt på at den som får jobben skal passe til jobben. Det inneber at dei følgande eigenskapane er relevante og ønskelege:
  • Evne og lyst til å jobbe med saksbehandling, tilsyn og rettleiing i ei myndigheitsrolle.
  • Vilje til å ta initiativ, god evne til å gjennomføre og evne til å skape resultat.
  • God til å samarbeide både eksternt og internt, evne til å inngå i ulike team - god til å tilpasse seg.
  • Systematisk arbeidsform og analytiske evner - kan sjølv styre arbeidskvardagen innan dei rammene som er gitt, er strukturert og har god evne til å prioritere.
  • Evne og vilje til å utføre oppgåver på nye område.
  • Har ein imøtekomande veremåte.

   Stillingsbrøk

   100

   Søknadsfrist: 02.04.2018

   Arbeidssted: Ålesund

   Arbeidsgiver:

   Retirovegen 4
   6018 Ålesund

   Søk på stillingen

   Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler