Inspektør psykososialt, organisatorisk og ergonomisk område

Arbeidstilsynet bidreg til eit godt arbeidsliv. Det gjer vi gjennom å påverke verksemdene til å jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerheit, og gjennom arbeid for å hindre arbeidslivskriminalitet. Tilsyn og rettleiing er retta mot organisatoriske forhold, psykososiale faktorar, ergonomi, teknisk sikkerheit, kjemiske og biologiske arbeidsvilkår førebygging av ulykker.

Alle arbeidstakarar skal ha eit helsefremjande og fullt forsvarleg arbeidsmiljø. Likevel veit vi at det ikkje alltid er tilfelle. Uheldige psykiske og fysiske belastningar heng ofte saman med fleire forhold på arbeidsplassen. Psykososiale forhold handlar eksempelvis om å ta vare på medarbeidarane sin integritet og verdigheit i arbeidet, hindre vald, truslar og tunge konfliktar samt beskytte mot trakassering og annan utilbørleg eksponering i jobben. Organisatoriske forhold handlar mellom anna om leiing, medverkning i eige arbeid, omstilling, arbeidsbelastning og arbeidstid. Ergonomiske forhold handlar mellom anna om krav knytt til utforming og innreiing av arbeidsplassen, manuell handtering, variasjon i arbeidet, arbeidsstillingar og vibrasjonseksponering.

Har du lyst til å bidra til eit godt arbeidsliv? Då har du sjansen no. Vi søker ein medarbeidar som skal arbeide med tilsyn og rettleiing innan det psykososiale, organisatoriske og ergonomiske området ved Ålesundskontoret. Arbeidstilsynet Midt-Norge er ein av Arbeidstilsynet sine sju regionar og dekker Møre og Romsdal og Trøndelag. Vi har kontor i Trondheim, Kristiansund og Ålesund med 65 medarbeidarar med ulik bakgrunn. Den som får jobben vil ha tyngda av oppgåver i Møre og Romsdal. Arbeidstilsynet Midt-Norge har heile landsdelen som arbeidsområde, og det kan derfor bli aktuelt med tilsyn og andre oppgåver i resten av Midt-Norge. Vidare er det slik at Arbeidstilsynet utfører oppgåver slik sittande regjering vil. Det betyr at du må vere førebudd på at oppgåvene kan endre seg. Vi syter for at du får nødvendig kompetanse til å løyse oppgåvene. Arbeidstilsynet Midt-Norge tilbyr eit godt og tverrfagleg arbeidsmiljø med mange og spennande utfordringar. Vil du vere med på laget?

Vi tilbyr

100 % stilling som lønnast som seniorinspektør (1371). Lønn vil vere mellom kr 500 000 og kr 600 000. Eksakt plassering avheng mellom anna av erfaring og andre kvalifikasjonar. Frå lønna vert det trekt 2 % innskot til eigen pensjon i Statens pensjonskasse.

Stillinga medfører reising, i noko grad med overnatting. Skyss- og kostgodtgjersle skjer etter Staten sitt reiseregulativ.

Etaten sitt opplæringsprogram for tilsynspersonell er obligatorisk. Statens vanlege vilkår, bl.a. med 6 månadar prøvetid gjeld.

Arbeidstilsynet legger til rette for personleg og fagleg vekst gjennom flerfagleg samarbeid, deling av kompetanse og stor grad av sjølvstende. Vi har ein organisasjonsform som gir kort avstand mellom medarbeidare og leiarar.

Arbeidstilsynet ønskjer å vere ein god arbeidsplass og har inngått avtale om "inkluderande arbeidsliv". Vi er oppteke av mangfald og ønskjer å reflektere folkesamansetjinga generelt, både når det gjeld kjønn, alder og kulturelt mangfald. Vi oppfordrar derfor kvalifiserte kandidatar til å søkje uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Kvalifikasjoner

Samfunnsfagleg eller helsefagleg utdanning på bachelornivå. Anna relevant utdanning og samtidig erfaring frå dei nemnte oppgåvene kan og vere relevant og også kompensere for manglande formell utdanning.
Søkarar som har kompetanse som nemnt under vert føretrekte framfor dei som ikkje har slik kompetanse:
 • Kunnskap om organisatoriske, ergonomiske og psykososiale arbeidsvilkår
 • Kunnskap om kva krav arbeidsmiljøloven stiller til verksemdene sitt arbeidsmiljø.
 • Erfaring frå arbeid med HMS.
 • Erfaring frå rettleiing.

  Må vere god munnleg og skriftleg på norsk og engelsk.
  Førarkort for personbil (klasse B).

  Personlige egenskaper

  Vi legg stor vekt på at den som får jobben skal passe til jobben. Det inneber at dei følgande eigenskapane er relevante og ønskelege:
  • Evne og lyst til å jobbe med tilsyn og rettleiing i ei myndigheitsrolle.
  • Vilje til å ta initiativ, god evne til å gjennomføre og evne til å skape resultat.
  • God til å samarbeide både eksternt og internt, evne til å inngå i ulike team - god til å tilpasse seg.
  • Systematisk arbeidsform og analytiske evner - kan sjølv styre arbeidskvardagen innan dei rammene som er gitt, er strukturert og har god evne til å prioritere.
  • Evne og vilje til å utføre oppgåver på nye område.
  • Har ein imøtekomande veremåte.

   Stillingsbrøk

   100

   Søknadsfrist: 02.04.2018

   Arbeidssted: Ålesund

   Arbeidsgiver:

   Retirovegen 4
   6018 Ålesund

   Søk på stillingen

   Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler