Juristar - skatt og meirverdiavgift

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling Brukerkontakt har som oppgåve å ivareta kontakta med brukarar i alle kanaler som m.a. skranke, telefon, e-post, chat, Facebook, skriftlege henvendelser m.m. Brukerkontakt har også ansvar for ID-kontroll, førebyggjande aktivitetar og saksbehandling på område som er direkte relatert til brukarane våre.     

Vi søkjer nå etter to skattejuristar til spennande og utviklande oppgåver, med hovudvekt på saksbehandling innanfor fagområda skatt og meirverdiavgift.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 
 • arbeid med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrande oppgåver og eit godt fagmiljø
 • kompetansutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstida
 • ein raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er ei av Norges beste pensjonsordninger

Stillinga vert lønna som skattejurist (kode1213) frå kr 450 000 - kr 550 000, eventuelt seniorskattejurist (kode 1501) frå kr 516 000 - kr 660 000,  avhengig kvalifikasjonar og erfaring. Skatteetaten har 6 månadar prøvetid. 

Kvalifikasjoner

 • du har juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap - internasjonale grader må vera NOKUT-godkjent
 • du har god digital kompetanse
 • du har god skriftleg og munnleg framføringsevne, både norsk og engelsk.
 • det er ønskjeleg med kjennskap til utviklings- og forbetringsarbeid  

Nyutdanna blir oppmoda om å søkje. 

Personlige egenskaper

 • du identifiserer deg med etaten sine verdier: Profesjonell, imøtekommende og nytenkende og du ønsker å bli utfordret
 • du er fleksibel og har evne til å setja deg raskt inn i nye problemstillingar og tenkja heilskap
 • du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • du er serviceorientert, engasjert og liker å jobbe med mennesker
 • du har evne til å kombinera sjølvstendig oppgåveløysing og arbeid i team
 • du bidrar til et inkluderende og godt arbeidsmiljø 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 27.05.2019

Arbeidssted: Leikanger

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Njøsaveien 2
6863 Leikanger

Kontaktperson:
Steinar Røysum
Tlf: 901 45 370

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler