Minoritetsrådgiver - Haugesund (2019/19)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor.
IMDi har omlag 240 ansatte fordelt på kontorer i Narvik, Trondheim, Gjøvik, Bergen, Kristiansand og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrun
n. Direktoratet har i 2019 ca. 264 millioner kroner i driftsbudsjett og forvalter omtrent 13,1 milliarder kroner i tilskuddsmidler.

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne. IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.
IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Minoritetsrådgivarar skal medverke til å førebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting i skulesektoren. Minoritetsrådgivaren skal bidra med kartlegging, rettleing og oppfølging av enkeltelevar, og med kompetanseheving av skulens ansatte, ansatte på andre skular og i det offentlege hjelpeapparatet.

Som minoritetsrådgivar vil du være ansatt og motta lønn frå Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), men ha tenestested ved ein videregåande skule. Rektor eller annan leiar på skulen har det daglege oppfølgingsansvaret, mens IMDi har personalansvar og ansvar for den faglege kompetansehevinga. IMDi forbeholder seg retten til å flytte minoritetsrådgivar til ein annan skule, dersom behovet skulle tilseie det.


Meir informasjon om skulen finn du på skulens heimesider. 

Minoritetsrådgivarane inngår som ein del av myndigheitenes førebyggingsarbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesing. Stillingane som minoritetsrådgivar er knytt til Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting (2017-2020). Det er krav om politiattest for å arbeide som minoritetsrådgivar.

Vi tilbyr

 • lønn i henhald til statens regulativ som rådgivar stillingskode 1434  (kr. 488 000 - 573 100)/seniorrådgivar stillingskode 1364 (kr 532 300 - 605 500)
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Noe reiseverksamhet må påregnas   
 • IMDi er en IA-verksemd (inkluderende arbeidsliv)

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå, som for eksempel innan barnevern, pedagogikk, sosialt arbeid eller samfunnsfag.    
 • Kjennskap til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting   
 • Det er ønskeleg med minst 2 års relevant arbeidserfaring frå førstelinja, for eksempel sosialpedagogisk arbeid i skulen, barne- og ungdomsarbeid, flyktningeteneste, barnevern eller NAV.   
 • Erfaring frå deler av hjelpeapparatet som haret særskild ansvar for barn og ungdom, særleg ungdom med innvandrarbakgrunn, er ein fordel
 • Rettleiingskompetanse og metodisk kartleggingskompetanse vil være nødvendig i utøvelsen av stillinga
 • Kjennskap til sosialpedagogisk arbeid på skulen kan være ein fordel     
 • Fleirspråkleg kompetanse kan være en fordel  
 • Førarkort klasse B er ein fordel

Personlige egenskaper

 • Sterke relasjonelle ferdigheiter 
 • Gode samarbeidseigenskaper 
 • God vurderingsevne; evne til å takle uforutsette og krevande situasjonar, fleksibilitet 
 • Sjølvstendig, pådrivar, god gjennomføringsevne
 • God munnleg og skriftleg formidlingsevne, evne til å tilpasse bodskapet til ei variert målgruppe

Stillingsbrøk

100%

Søknadsfrist: 11.08.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) søker etter ein minoritetsrådgivar til mellombels stilling ved Karmsund videregåande skule fram til 31.12.2020. Det er mogeleg at stillinga blir forlenga.
Tollbugata 20
5529 Oslo

Kontaktperson:
Ohene Aboagye
Tlf: 90721239

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler