Minoritetsrådgivere

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor.
IMDi har omlag 240 ansatte fordelt på kontorer i Narvik, Trondheim, Gjøvik, Bergen, Kristiansand og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrun
n. Direktoratet har i 2018 ca. 240,5 millioner kroner i driftsbudsjett og forvalter omtrent 16,9 milliarder kroner i tilskuddsmidler.

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.
IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

I Østfold og Oslo er det ledig 4 stillinger som minoritetsrådgivere (rådgivere for arbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse). Stillingene er for tiden plassert ved Malakoff videregående skole i Moss og ved Stovner, Bjerke og Hersleb/Rosenhof videregående skoler i Oslo, med mulighet for endring av plassering. Stillingene vil ha en varighet ut 2020.

Vi ber søkere som har preferanser når det gjelder tjenestested om å liste opp skolene i prioritert rekkefølge.

Minoritetsrådgivere skal arbeide forebyggende mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnlemlestelse. Minoritetsrådgiveren skal bidra med konkret rådgivning og oppfølging i enkeltsaker og av enkeltelever, og med kompetanseheving av skolens ansatte, ansatte på andre skoler og i det offentlige hjelpeapparatet. Minoritetsrådgiveren skal være en ekstra ressurs og en spisskompetanse inn i skolehverdagen, i tillegg til andre rådgivere og sosiallærere ved skolen.

Minoritetsrådgiverne inngår som en del av myndighetenes forebyggingsarbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Stillingene som minoritetsrådgivere er knyttet til Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020).

Som minoritetsrådgiver i Østfold og Oslo vil du være ansatt i og motta lønn fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), men ha tjenestested ved en av de nevnte skolene. Rektor eller annen leder på skolen har det daglige oppfølgingsansvaret. IMDi har det faglige ansvaret for alle minoritetsrådgivere og samarbeider med skoleeierne og fylkeskommuner. IMDi forbeholder seg retten til å flytte minoritetsrådgiver til en annen skole, dersom behovet skulle tilsi det. Minoritetsrådgiverordningens fremtidige innretning er under vurdering i Kunnskapsdepartementet. Det kan som en følge av dette bli aktuelt med endringer i organisatorisk tilhørighet i løpet av perioden. Dette vil da drøftes med skoleeier i forkant.

Vi tilbyr

Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver stillingskode 1434, (kr.412600-609700) /seniorrådgiver stillingskode 1364, (kr. 512700-790100)
IMDi har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)
Fleksibel arbeidstid
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning på minimum bachelornivå, som for eksempel innen barnevern, sosialfag, og pedagogikk.
Relevant arbeidserfaring fra for eksempel skole, barne- og ungdomsarbeid, barnevern og sosialt arbeid.
Flerspråklig kompetanse innenfor særlig urdu, arabisk, somali eller pashto/dari er en fordel.
Erfaring fra skolesystemet og deler av hjelpeapparatet som har et særlig ansvar for barn og ungdom og særlig med innvandrerbakgrunn er en fordel.
Erfaring fra stilling med vesentlig rådgivning og veiledningsarbeid, innenfor f.eks. skole eller ungdomsarbeid, er ønskelig.
Kunnskap om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er ønskelig.
Kunnskap om og erfaring fra arbeid innen integreringsfeltet er ønskelig.

Det kreves politiattest for å arbeide som minoritetsrådgiver.

Personlige egenskaper

Sterke relasjonelle ferdigheter, tillitsskapende ovenfor elever og samarbeidspartnere.
God vurderingsevne; evne til å takle uforutsette og krevende situasjoner.
Selvstendig, god gjennomføringsevne.
God muntlig og skriftlig formidlingsevne, evne til å tilpasse budskapet til en variert målgruppe.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.08.2018

Arbeidsgiver:
ved Malakoff videregående skole i Moss og ved Stovner, Bjerke og Hersleb/Rosenhof videregående skoler i Oslo

Kontaktperson:
Hege Aspelund
hea@imdi.no
Tlf: 41548897

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler