Rådgiver / seniorrådgiver til seksjon for klima og plan

Om stillingen

Statsforvalteren i Oslo og Viken dekker en region som for tiden består av 52 kommuner og omfatter om lag 1/3 av landets innbyggere. Her inngår hovedstaden, større bykommuner og landkommuner. Stor aktivitet i vår region bidrar til at vi trenger flere medarbeidere. 

Klima- og miljøvernavdelingen har ledig to faste stillinger som rådgiver/seniorrådgiver i klima og planseksjonen med kontorsted Drammen. Det kan også bli aktuelt med ledig vikariat med kontorsted Drammen eller Moss (seksjonen har medarbeidere begge kontorsteder). Vi ber den som søker oppgi om søknaden gjelder både fast stilling og vikariat. 

Klima- og planseksjonen skal gjennom planarbeidet, og i samarbeid med andre avdelinger og seksjoner, ivareta nasjonale og regionale interesser i planleggingen. Avdelingen har også ansvar for å følge opp at nasjonal klima- og miljøpolitikk iverksettes i fylkene, ha oversikt over miljøtilstanden i fylkene og bidra til at dette utvikler seg i en klima- og miljøvennlig retning.  

Vi søker medarbeidere som har erfaring fra/interesse for samfunnsutvikling og arealplanlegging innenfor områder som samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, by- og tettstedsutvikling, jordvern, naturmangfold, friluftsliv, strandsone, barn og unge, universell utforming, samfunnssikkerhet, klimaendringer, folkehelse mm. 


Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene innebærer:  

 • Hovedansvar for å skrive uttalelser til kommuneplaner, reguleringsplaner og dispensasjoner fra utvalgte kommuner 
 • Veilede kommunene innen bærekraftig by- og tettstedsutvikling og oppfølging av nasjonal arealpolitikk ved å sikre tidlig og tydelig medvirkning i kommunale arealplaner 
 • Intern samordning på tvers av embetets ansvarsområder og tett samarbeid med øvrige avdelinger, seksjoner og staber 
 • Delta i regionale planprosesser og videreutvikle samarbeidet med andre statlige aktører  
 • Representere embetet i faglige fora, eksternt og internt 

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav:  

 • Master i arealplanlegging, samfunnsplanlegging, naturforvaltning, landskapsarkitektur, rettsvitenskap eller annen relevant utdanning fra universitet eller høgskole 

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper: 

 • Erfaring fra eller god kjennskap til kommunalt planarbeid, kommunesektoren og til offentlig forvaltning 
 • God forståelse av Statsforvalterens rolle i arealplaner, og inngående kjennskap til plan- og bygningsloven og gjeldende nasjonal politikk, herunder markaloven, naturmangfoldloven og statlige planretningslinjer 
 • Grunnleggende forståelse av GIS og kartverktøy 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk 
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og effektivt 
 • Bidra aktivt i faglige diskusjoner og videre arbeid med utvikling av seksjonen 

Personlig egnethet og fagteamets behov for faglig profil vil bli vektlagt ved tilsetting. 

Kandidater som avslutter sin grad våren 2021 vil kunne komme i betraktning. Stillingskode/avlønning vil for disse bli vurdert ved en eventuell ansettelse.


Vi kan tilby

Spennende arbeidsoppgaver i Norges største statsforvalterembete. Du får jobbe sammen med engasjerte og dyktige kolleger i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger. Stillingene er ledig fra 01.07.2021. 

Stillingene lønnes som rådgiver, kode 1434, i lønnsspennet kr 500 000 til kr 570 000, eller som seniorrådgiver, kode 1364, i lønnsspennet kr 550 000 til 620 000, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder. 


Har du spørsmål?

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med seksjonssjef Eli Kristin Nordsiden på tlf. 32 26 66 80 / 926 00 169 eller avdelingsdirektør Gunhild Dalaker Tuseth tlf. 32 26 69 99 / 993 015 19.

Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 18.06.21.

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.


Søknadsfrist: 18.06.2021

Arbeidsgiver:
Statsforvalteren i Oslo og Viken

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler