Skattejurist

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten har om lag 65 tilsette på Leikanger, fordelt på avdelingane Brukerkontakt og Innland. Avdeling Innland har ansvaret for produksjonen knytt til heile skatte- og avgiftsmanntalet, med unntak av skatt knytt til utland og storbedrift. Vi søkjer no etter ein skattejurist til spennande og utviklande oppgåver, med hovudvekt på saksbehandling innanfor fagområdet meirverdiavgift. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attestar blir lasta opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Noko reiseaktivitet må påreknast.

Vi tilbyr

 • arbeid med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrande oppgåver og eit godt fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstida
 • ein raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er ei av Norges beste pensjonsordningar

Stillinga vert lønna som skattejurist (kode 1413), frå kr 450 000 - kr 550 000, evt. seniorskattejurist (kode 1501) frå kr 516 000 - kr 650 000, avhengig av kvalifikasjonar og erfaring. Skatteetaten har seks måneders prøvetid. 

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • internasjonale grader må vere NOKUT-godkjent 
 • god digital kompetanse
 • ønskjeleg med erfaring frå utviklings- og forbetringsarbeid
 • nyutdanna blir oppmoda om å søkje 

Personlige egenskaper

 • du er engasjert, initiativrik og fleksibel
 • du har evne til å setje deg raskt inn i nye problemstillingar og tenkje heilskap
 • du Jobbar effektivt og systematisk innan gitte fristar
 • du har god formidlingsevne, munnleg og skriftleg
 • du har evne til å kombinere sjølvstendig oppgåveløysing og arbeid i team
 • du bidreg til eit godt og inkluderande arbeidsmiljø 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidssted: Leikanger

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Njøsavegen 2
6863 Leikanger

Kontaktperson:
Svein Helge Steinsåker
Tlf: 908 95 078

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler