Stipendiatstilling innen klima- og energiøkonomi

 Statistisk sentralbyrå - tall som forteller

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikk, forskning og analyse fra SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen, danner grunnlag for det offentlige ordskiftet og gir mulighet for informerte beslutninger.

SSB er en kunnskapsorganisasjon med faglig utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et stort kontaktnett, også internasjonalt. Vi har 830 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. Kompetente og motiverte medarbeidere er avgjørende for at vi skal kunne nå målet om å være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold. 

Verden står overfor store klimautfordringer. Politikere foreslår og igangsetter en rekke ulike tiltak og virkemidler. Hvilken effekt har disse på utslippene? Hva blir konsekvensen for norsk og internasjonal økonomi? Hva må til for å få til det grønne skifte? Dersom du har lyst til å arbeide med disse problemstillingene har du nå en mulighet til å gjøre det samtidig som du tar en doktorgrad innen klima- og energiøkonomi.  

Et sentralt modellapparat for å analysere nasjonale og globale virkninger av klima- og energipolitikk er numeriske generelle likevektsmodeller (CGE-modeller). SSB har i samarbeid med forskere ved andre institusjoner i Norge og utlandet, utviklet SNOW-modellen, en CGE-modell for langsiktige studier av klimapolitikk og utslippsutvikling. Doktorgradsarbeidet bør knyttes opp mot dette modellapparatet.

Stipendiatstillingen er en åremålsstilling over fire år som er del-finansiert av Finansdepartementets midler til modellutvikling i SSB. Du vil bruke noe av arbeidstiden din (25 prosent) på analyser med den versjonen av SNOW-modellen som bl.a. Finansdepartementet benytter i sine langsiktige framskrivinger og analyser av norsk økonomi og klimagassutslipp. Dette arbeidet vil skje i dialog med Finansdepartementet. Resten av tiden vil du bruke på å følge doktorgradsprogrammet ved Handelshøyskolen NMBU og skrive en artikkelbasert doktorgradsavhandling. Du vil ha kontorplass ved SSB i Oslo, og det vil legges til rette for et evt. utenlandsopphold i løpet av stipendiatperioden. 

Forskningsgruppen består av 15 fast ansatte forskere og totalt er det ca. 60 forskere i forskningsavdelingen. Gruppens forskningsfelt er anvendt forskning innenfor miljø-, klima-, ressurs- og innovasjonsøkonomi. Vi benytter en rekke ulike metoder, inkludert numeriske modeller, økonometri, verdsettingsstudier og anvendt teori. Vi bidrar til det internasjonale forskersamfunnet gjennom publiseringer i internasjonale tidsskrift. Vår forskning og forskningsbaserte analyser er også viktig for samfunnsdebatten og bidrar til å legge grunnlag for politikk i departementene og sentralforvaltningen. 

Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for ansettelse som stipendiat.

Vi tilbyr

Hos oss vil du være en del av et godt faglig miljø med muligheter for egenutvikling. Vi er en kunnskapsrik organisasjon, med meningsfulle og spennende oppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag. Vi har et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø. 

I tillegg tilbyr vi:

 • Lønn fra kr 501 200 til kr 573 900 avhengig av kompetanse i stilling som stipendiat (stillingskode 1017).
 • Moderne lokaler.
 • Aktive velferds- og idrettsforeninger, med idrettsaktiviteter som fotball, innebandy og løping.
 • Mulighet til én time trening i uken i arbeidstiden, med treningsrom i kontorlokalene.
 • Fleksibel arbeidstid. Sommertid i perioden 15. mai til 14. september.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Om søknaden

I søknaden ønsker vi at du forteller hvorfor du søker denne stillingen. Du må også legge ved en kort prosjektskisse (maks. 3 sider), skrevet på norsk eller engelsk, hvor du skisserer problemstillinger du ønsker å forske på i doktorgradsarbeidet, og hvordan numeriske analyser med CGE-modeller vil være et relevant verktøy. Begrunn gjerne valg av problemstillinger i relevant teori og litteratur. Forskningen som beskrives i prosjektskissen må være innenfor det skisserte fagfeltet og være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til en doktorgrad i løpet av stipendiatperioden. I tillegg vil prosjektskissen vurderes basert på faglige kriterier som originalitet i form av potensiale for faglig fornyelse og utvikling av ny kunnskap, kjennskap til problemområdet og kunnskap om sentral forskning på feltet.

Generelle opplysninger

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi oppfordrer søkerne om å skrive inn hovedkarakterene ved utfylling av CV. Vi utfører kontroll av dokumenter. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 
 • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer om dette her: https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Kvalifikasjoner


 • Mastergrad i samfunnsøkonomi eller likeverdige kvalifikasjoner (5 års masterprogram som må være fullført før tiltredelse).
 • Interesse for forskning innen klima- og energiøkonomi og numeriske analyser, og motivasjon til å gjennomføre en doktorgrad.
 • For opptak på doktorgradsprogrammet må du ha gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre både på mastergraden og masteroppgaven.
 • God fremstillingsevne på engelsk. God fremstillingsevne på både engelsk og norsk (eller skandinavisk språk) er en fordel.
 • I vurderingen av søknaden vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektskisse.
 • Som følge av samarbeidet med Finansdepartementet må stipendiaten kunne autoriseres for adgang til informasjon gradert BEGRENSET etter sikkerhetsloven. For mer informasjon om autorisasjon, se her: https://jobbifin.dep.no/jobb-i-fin/rekrutteringsprosessen/.

Personlige egenskaper

 • Du har gode analytiske evner.
 • Du er selvstendig og målrettet.
 • Du har god gjennomføringsevne.
 • Du samarbeider godt i team og i en internasjonal forskergruppe.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 11.04.2023

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå
Akersveien 26
0177 Oslo

Kontaktperson:
Kevin Kaushal
kevin.kaushal@ssb.no
Tlf: 47634241

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler