To underdirektører (enhetsledere)

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

Stillingsbrøk

100

Migrasjonssvingningene påvirker virksomheten i stor grad, og stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon og håndtering av kontinuerlige endrings- og omstillingsprosesser. Direktoratet har i dag drøyt 1000 ansatte.

Oppholdsavdelingen (OPA) behandler saker etter statsborgerloven og utlendingsloven med unntak av søknader om asyl. Dette omfatter saker om tillatelse til å arbeide, studietillatelser, visum, au pair saker, familieinnvandring, permanente oppholdstillatelser, reisedokumenter, norsk statsborgerskap og utvisning. OPA setter brukerorientering, faglig kvalitet, forbedringsarbeid og effektivitet høyt. Vi står overfor spennende utviklingsoppgaver og er opptatt av å utvikle tjenester for til det beste for brukerne, få ned saksbehandlingstidene, drive prosessforbedring, og ta i bruk nye elektroniske løsninger på en effektiv måte. 

OPA har i dag om lag 330 medarbeidere og er organisert i fire saksbehandlingsområder med hver sine underliggende enheter.  

Vi søker nå etter to dyktige ledere til Arbeidsenheten og Visumenheten i område for Visum, arbeids- og studietillatelser (OVAS) som har ca. 80 medarbeidere. Felles for enhetene er at de har korte frister på arbeidsprosessene, det er høyt tempo og et utstrakt eksternt samarbeid. Erfaring fra utlendingsforvaltningen er ingen forutsetning, men begge lederne må kunne fremstå med faglig troverdighet og tyngde innen rimelig tid og være en god sparringspartner for sine medarbeidere som har stor fagkunnskap. For øvrig står brukerperspektivet, digitalisering og Lean-arbeid sentralt i UDI og disse enhetene.

Arbeidsenheten med sine ca. 35 medarbeidere har ansvaret for de fleste midlertidige oppholdstillatelsene for arbeid som gis til borgere av land utenfor EU/EØS, samt deres familier som ønsker opphold i Norge og vurdering av permanent opphold for disse gruppene. Det er besluttet at enheten skal deles i to enheter, og den ene lederstillingen vi nå søker etter er til en av disse enhetene. Saksansvaret mellom enhetene vil deles mellom to arbeidsprosesser, en som har fokus på hurtige prosesser og en som har fokus på prosesser som er mer tidkrevende. Enhetene vil sammen ha ansvar for at fristsaker tas til riktig tid. En viktig oppgave vil være å bidra til å utvikle effektive arbeidsprosesser, og utøve godt samarbeid med alt fra næringslivet til Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) – og ikke minst et svært godt samarbeid disse to enhetslederne imellom.

Den andre lederen vi søker etter er til Visumenheten med sine ca. 20 medarbeidere som har ansvaret for visumsøknader, enkelte søknader om arbeidstillatelse og au pair tillatelser. Enheten kjennetegnes av et ustrakt samarbeid med Utenriksdepartementet sentralt og våre utenriksstasjoner. Visum behandles i all hovedsak på våre utenriksstasjoner, men fagansvaret er lagt til Visumenheten i UDI - som også er klageinstans på ambassadenes vedtak. Arbeidsprosessene her styres også etter internasjonalt regelverk, og enheten deltar aktivt inn i Schengen-samarbeidet. Det vil derfor være en fordel med noe kjennskap til operativt internasjonalt samarbeid. Erfaring som leder vil også tillegges vekt i denne stillingen.

Begge enhetslederne rapporterer til områdeleder i OVAS og inngår i områdeledergruppen. Det er forventet at enhetslederne bidrar aktivt inn i utviklingen av denne ledergruppen og utviklingen av en helhetlig og samstemt område- og avdelingsledelse.  

Ledere i UDI forventes å leve opp til organisasjonens lederkrav. Dette innebærer at lederne oppnår resultater gjennom tydelige mål og prioriteringer, kontinuerlig forbedringsarbeid, helhet i oppgaveløsning på tvers av organisatoriske skiller og ved å se medarbeiderne.

Ansvarsområder

 • Formidle og operasjonalisere overordnete strategier, mål og verdier, samt avdelingens prioriteringer
 • Trygg og selvstendig ledelse av enheten, herunder resultat- og personalansvar, portefølje- og ressursstyring
 • Lede, inspirere, støtte og utvikle enhetens medarbeidere på en tillitsvekkende og anerkjennende måte
 • God oversikt og helhetlig oppgaveløsning på tvers, samt sikre riktig balanse mellom kvalitet og resultater
 • Være et godt og effektivt bindeledd mellom avdelingsledelse og medarbeidere i enheten og bygge tillit begge veier
 • Legge til rette for et svært godt samarbeid både internt og eksternt
 • Legge til rette for effektive arbeidsprosesser med fokus på kontinuerlig forbedring, brukerorientering og digitalisering
 • Bidra til å videreutvikle og ytterligere profesjonalisere OPAs virksomhet i et langsiktig og helhetlig perspektiv gjennom ledelse av egen enhet, deltakelse inn i områdeledelsen og gjennom samhandling på tvers internt og eksternt
 • Noe mediehåndtering må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Du har høyere utdanning på mastergradsnivå. Utdanning på bachelornivå i kombinasjon med solid og relevant erfaring kan kompensere for dette kravet
 • Du er en trygg og dyktig leder med gjennomslagskraft som evner å bygge tillit på alle nivå både internt og eksternt
 • Du er en fagstolt og troverdig leder som er nysgjerrig og interessert i utlendingsfeltet, og du er god til å skape resultater sammen med og gjennom andre
 • Du er en lyttende leder som er god til å prioritere og ta gode og raske beslutninger når det kreves
 • Du er en rolig leder som trives med høyt tempo og mange baller i luften samtidig og du har stor arbeidskapasitet
 • Du er god til å samarbeide og å bygge relasjoner internt og eksternt
 • Du er god til å kommunisere både internt og eksternt og har god formidlingsevne skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Du har god samfunnsinnsikt og forståelse for politiske prosesser og offentlig forvaltning
 • Vi vil vektlegge at du kan dokumentere resultater fra arbeidsområder som er relevante for stillingen
 • Personen som ansettes må kunne klareres etter sikkerhetsloven.

Personlige egenskaper

 • Du er en robust og utadvendt leder som er god til å skape engasjement, støtte og utvikle dine medarbeidere, og du har stor arbeidsglede
 • Du har god oversikt og sikrer en god balanse mellom kvalitet og resultater, og du sørger for helhetlige oppgaveløsninger på tvers
 • Du er en brobygger mellom medarbeidere og avdelingsledelsen, resten av UDI og våre eksterne samarbeidspartnere
 • Du har god prosessforståelse og er dyktig til å lede flere operative prosesser parallelt, samtidig som du beholder det helhetlige overblikket
 • Du er strukturert og er god til å prioritere oppgaver både i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv
 • Du er utviklingsorientert og er god til systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Du har stor interesse for våre brukeres behov og digitale verktøy

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet for stillingene.

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju.

Vi tilbyr

 • en spennende lederstilling med stor grad av frihet, i en organisasjon med samfunnsaktuelle og utfordrende arbeidsoppgaver
 • en virksomhet som er preget av høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere
 • stillingen lønnes som underdirektør (stillingskode 1059) i lønnsspennet kr 576 100 – 658 300 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyre lønn bli vurdert. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

I samsvar med offentleglova kan ditt navn bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet.

Søknadsfrist: 02.06.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oppholdsavdelingen
Hausmanns gate 21
0032 Oslo

Kontaktperson:
Steinar Munch Rotevatn
Tlf: 97 69 77 03

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler