Veg- og trafikkrådgiver

Trøndelag fylkeskommune overtok alle oppgaver knyttet til fylkesvegnettet fra 1. januar 2020. Fylkeskommunen forvalter ca 6500 km fylkesveg og er regionens største aktør innenfor veg. Vegavdelingen er etablert med ca. 180 medarbeidere fordelt på 6 seksjoner, og har ansvar for å administrere og utvikle fylkesvegnettet og annen tilknyttet infrastruktur. Dette gir oppgaver knyttet til planlegging, bygging, drift og vedlikehold, samt trafikksikkerhet og forvaltning av vegnettet.

Seksjon vegforvaltning ivaretar forvaltningsoppgaver, som inkluderer trafikksikkerhet og trafikksikkerhetsrevisjoner, saksbehandling etter vegloven og plan- og bygningsloven, miljøforvaltning, trafikkdata, sikkerhet og beredskap, og geodata. Som vegeier har fylkeskommunen store ambisjoner om å ivareta og utvikle infrastrukturen på en effektiv, sikker, miljø- og klimamessig forsvarlig måte.

Det er stor aktivitet i Trøndelag, og det pågår planlegging av en rekke større og mindre fylkesvegprosjekter. Mangfoldet er stort og med spennende, faglige utfordringer. Vi søker nå en erfaren medarbeider med trafikkteknisk kompetanse.

 

Arbeidsoppgaver

Som vår rådgiver og fagressurs innen veg- og trafikkfag, er det viktig at du har en bred tverrfaglig forståelse og kompetanse. Oppgavene skal løses i henhold til gjeldende lovverk og håndbøker, og med blikk for både trafikksikkerhet, fremkommelighet, drift og vedlikehold. Du må være godt kjent med ulike forvaltningsprosesser. 

Når kommuner, utbyggere eller andre aktører ønsker å gjennomføre tiltak på vår veg inngår vi avtale om dette, og gjennomfører teknisk plangodkjenning, for å sikre at vegeiers behov er i varetatt. Krav til utførelse av tiltak styres av Statens vegvesen sine håndbøker, og ved ønske om fravik fra kravene behandler vi søknadene i samarbeid med fagressurser fra hele vegavdelingen.

Ved behov for ny/endret signalregulering håndterer vi søknadsprosessen mot Statens vegvesen, samt besvarer alt av henvendelser knyttet til signalregulering. 

Videre saksbehandler vi publikumshenvendelser og søknader iht. vegloven. Vi utfører også trafikksikkerhetsrevisjoner på både planer og ferdig veg.
Dine hovedarbeidsoppgaver vil være:

 • Teknisk plangodkjenning og saksbehandling tilknyttet dette.
 • Gi faglige råd i prosjekter og tiltak med søkelys på trafikksikkerhet og mobilitet.
 • Leder av fraviksgruppa med behandling av søknader om fravik fra vegnormalene.
 • Være en fagressurs og inngå i tverrfaglige grupper innenfor skilting, kollektivtransport, plansaksbehandling mm.
 • For den rette søker vil vi legge faglig vurdering og saksbehandling i forbindelse med signalregulering til denne stillingen.
 • Flere oppgaver innen seksjonens ansvarsområde kan bli aktuelt. Dette vurderes ut fra kompetanse og erfaring hos den enkelte søker.

Kvalifikasjoner

 • Universitets- eller høyskoleutdannelse innen veg- og trafikkfag. Vi er åpne for å vurdere at lang og relevant erfaring i enkelte tilfeller kan kompensere for utdanningskravet.
 • God kunnskap om Statens vegvesens håndbøker, vegnormaler og retningslinjer for veg- og gateutforming.
 • Gode fremstillingsevner på norsk, både skriftlig og muntlig.
 • Kjennskap til/forståelse for politiske prosesser og offentlig forvaltning.
 • Sertifisering som trafikksikkerhetsrevisor er ønskelig.

Personlige egenskaper

Hos oss får du jobbe både i grupper og selvstendig, og du må trives med begge deler. Du viser faglig engasjement og kan sjonglere mellom flere oppgaver samtidig.

 • Du er interessert i utvikling og forbedring og holder deg faglig oppdatert på siste trender innen eget fagfelt.
 • Som vår fagperson er det viktig at du har gode samarbeidsevner.
 • Du er strukturert og ansvarsfull, analytisk og ser logiske løsninger, samtidig som du til en viss grad er kreativ, engasjert og ikke minst løsningsorientert.
 • Du bryr deg om dine kolleger og bidrar til at vårt arbeidsmiljø blir en god og trygg plass for både faglig og ikke-faglig utvikling.
 • Personlig egnethet og motivasjon vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Våre medarbeidere har stort ansvar og skal ivareta et mangfold av oppgaver og interessenter. Vi tilbyr et stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling.

Som ansatt i Trøndelag fylkeskommune blir du del av et engasjert og sterkt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du vil påvirke samfunnsutviklingen, og du får bidra til framtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

På seksjonen er vi i dag 22 engasjerte ansatte som hver dag jobber for at vi skal nå våre mål. Vi er opptatt av å levere gode resultater samtidig som vi har et trivelig arbeidsmiljø. Hos oss vil du bli del av et unikt, inkluderende, positivt og framoverlent kompetansemiljø med stort engasjement for å løse vårt viktige samfunnsoppdrag. 
Kontorsted er Trondheim eller Steinkjer. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kontaktinfo: Tor Ødegaard, seksjonsleder tlf.: 93064241 e-post: torod@trondelagfylke.no eller Anne Kirsti Tryggestad, senioringeniør tlf.: 95941060 e-post: anntry@trondelagfylke.no

Vår visjon er «Vi skaper historie».

Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4400 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune er en av landets største vegeiere.

Trøndelag fylkeskommune trenger medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og bakgrunn. Det gjøre oss enda bedre i stand til å løse oppgavene våre. Vi oppfordrer alle til å søke på ledige stillinger hos oss. Har du nedsett funksjonsevne, hull i CV-en, eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg til å krysse av i for dette i søknaden. Vi kaller inn minst en søker i hver gruppe til intervju, dersom vi får kvalifiserte søkere. Hvis du får jobben vil vi sørge for tilrettelegging etter ditt behov. Foruten at disse data hjelper oss i den første utvelgelsen av søkere, bruker vi de i anonymisert statistikk. 

 Du kan be om å bli unntatt fra offentlig søkerliste. Dette må du begrunne. Du blir kontaktet dersom søknaden ikke innvilges. Selv om fylkeskommunen gir deg unntak har vi ingen garanti for at navnet ditt kan bli offentliggjort i forbindelse med et innsynskrav.

Søknadsfrist: 08.02.2023

Arbeidssted: Seksjon vegforvaltning (716001), Trondheim eller Steinkjer

Arbeidsgiver:
Trøndelag fylkeskommune

Kontaktperson:
Tor Ødegaard, seksjonsleder
torod@trondelagfylke.no
Tlf: 93064241

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler