Vi søker junior Java-utvikler

Skatteetaten er i gang med en omfattende fornyelse og modernisering av kjernesystemene og gjennomfører en rekke store utviklingsprosjekter. Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS) har ansvaret for alle faser ved utviklingen av etatens IT-systemer.

Seksjon Innkreving og avgift i avdeling Utvikling forvalter i dag blant annet systemene a-meldingen og SOFIE (en IT-løsning for skatteregnskap og skatteinnkreving til stat og kommune). A-meldingen er et moderne Java-basert system som ble innført i januar 2015 og er arbeidsgivers rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) samlet i en melding. Rapporteringen skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser. SOFIE er et Oracle-basert system, men med økende bruk av funksjonalitet laget med Java.

Vi ønsker å styrke kompetansen og kapasiteten i ett av våre utviklingsteam.
Som junior Java-utvikler vil du bli en del av et tverrfaglig team bestående av funksjonelle ressurser, Java-utviklere og testere. Vi jobber tett sammen og du vil få god kjennskap til hvordan alle jobber – helt i fra utarbeidelse av brukerhistorier til produksjonssetting. Hovedtyngden av oppgaver vil være rettet mot a-meldingen, men også noe Java-utvikling på SOFIE vil inngå i arbeidsoppgavene.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter, samt relevante attester, lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som overingeniør (kode 1087) eller rådgiver (kode 1434) fra kr 500 000 – kr 600 000 avhengig av kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

utdannelse på bachelor- eller mastergradsnivå innen IT (systemutvikling/ ingeniørfag) eller annet relevant fagområde
kunne vise til gode resultater fra studier
ha fokus på leveranser
kommuniserer godt på norsk, både muntlig og skriftlig
trives med å arbeide i team og med en smidig arbeidsform

Du må ha interesse for å jobbe med

moderne utviklingsrammeverk og verktøy basert på Java
mikrotjenestebasert arkitektur
web servicer og restgrensesnitt
XML
frontend-rammeverk basert på JavaScript, HTML5, CSS/SASS
testdrevet utvikling og automatisering av tester

Det er en fordel med kjennskap til følgende

støtteverktøy for utvikling: Git, Maven, Nexus, Jenkins
ulike testverktøy som for eksempel Cucumber, Xray, SoapUI, Junit og Mockito
Jira og Confluence
JavaScript-rammeverkene Backbone, Angular eller React

Personlige egenskaper

nysgjerrig og analytisk
initiativrik og selvdreven
strukturert og med evne og vilje til å jobbe på standardiserte måter
resultatorientert og målrettet
tilegner deg kompetanse og deler kunnskap med kolleger
interesse for å få helhetsforståelse av løsningene, men har også evne til å gå i detalj

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 30.10.2017

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetatens IT- og servicepartner
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Yngve Rimberg
Tlf: 959 66 846

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler