Vi søker ny leder av OljeskattekontoretI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Oljeskattekontoret er en del av avdeling Storbedrift i divisjon Innsats. Avdeling Storbedrift har
ansvar for å  sikre riktig skatt og merverdiavgift for Norges største konsern.
Ansvaret omfatter også særskatteregimene for kraft og rederi, samt
petroleumsbeskatningen.

Oljeskattekontorets ansvar, oppgaver og myndighet er knyttet til petroleumsskattesystemet, som
gjelder for selskaper som driver leting etter, utvinning og
rørledningstransport av petroleum på norsk kontinentalsokkel. Systemet har sitt
grunnlag i statens eierskap til petroleumsressursene. Oljeskattekontoret er
tillagt et særlig myndighetsområde gjennom skatteforvaltningsloven og er
involvert i alle prosesser knyttet til petroleumsbeskatningen.
Finansdepartementet har et overordnet ansvar på petroleumsskatteområdet, og
kontoret gir bidrag til departementets arbeid i ulike sammenhenger. Kontoret
har også faglig kontakt med andre deler av Skatteetaten, særlig innen avdeling
Storbedrift, samt med den aktuelle industrien.

Regelverket knyttet til petroleumsbeskatningen er komplekst. Oljeskattekontoret har også
mange saker som gjelder prising av transaksjoner i interessefellesskap, og
disse krever ofte ressursinnsats over lang tid. Kontorets myndighet er basert
på en forutsetning om at skattyterne er profesjonelle og ressurssterke, og
kontoret må derfor holde et høyt faglig nivå innen både økonomi og jus. Arbeidet
er organisert i tverrfaglige prosesser som går på tvers av grupper, og saksbehandlerne
er dessuten ofte spesialiserte innen ulike fagområder knyttet til bransjen.

Oljeskattekontoret har rundt 50 medarbeidere og er organisert med fem grupper under kontorets
leder. Petroleumsskatten utgjør en stor del av den samlede selskapsskatten og
er beregnet til ca.134 milliarder kroner for 2019.

Se www.skatteetaten.no/osk for mer informasjon om Oljeskattekontoret.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til
den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker 
 • utfordrende oppgaver og godt fagmiljø 
 • kompetanseutvikling 
 • fleksitid og betalt overtid  
 • trening i arbeidstiden 
 • en raus personalpolitikk 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211) fra kr 1 000 000 - 1 250 000 avhengig av
kvalifikasjoner. 

De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap eller økonomisk utdannelse på masternivå med meget gode resultater 
 • lang erfaring innen skatterett og internprising 
 • kompetanse og erfaring innenfor petroleumsskattesystemet  
 • bransje- og markedskunnskap om petroleumsnæringen  
 • ledererfaring, fortrinnsvis fra kunnskapsmiljøer 
 • god fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • evner å tenke analytisk og strategisk 
 • faglig engasjement, med evne til raskt å sette seg inn i kompliserte problemstillinger 
 • gode evner knyttet til planlegging og gjennomføring – også i endringsprosesser 
 • relasjonsbyggende både i egen seksjon, på tvers av avdeling og divisjon samt eksternt 
 • god kommunikasjons- og formidlingsevne både muntlig og skriftlig 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 23.04.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Schweigaardsgate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Cecilie Skarphagen
Tlf: 977 84 881

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler