Vi søker nyutdannede jurister til divisjon Innsats, Oljeskattekontoret

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Oljeskattekontoret er en del av avdeling Storbedrift i divisjon Innsats og består av rundt 50 ansatte. Kontorets ansvar, oppgaver og myndighet er knyttet til petroleumsskattesystemet. Dette systemet omfatter selskaper som driver leting etter, utvinning og rørledningstransport av olje og gass på norsk kontinentalsokkel. Innbetalt forhåndsskatt for inntektsåret 2018 utgjorde 139 milliarder kroner. For 2017 ble det utbetalt til sammen 17 milliarder i lete- og opphørsrefusjon. Se www.skatteetaten.no/osk for mer informasjon om Oljeskattekontoret.

Petroleumsressursene på norsk sokkel er statens eiendom. Petroleumsskattesystemet inngår som et ledd i statens forvaltning av dette eierskapet. Som jurist ved Oljeskattekontoret vil du være med på å sikre skatteinntektene fra utvinningsvirksomheten. Du vil få god innsikt i norsk petroleumsvirksomhet og ha nær kontakt med selskaper. Skattekontrollen av utvinningsvirksomheten på sokkelen er krevende og utfordrende. Regelsystemet er komplekst. Analyser og vurderinger av kompliserte transaksjoner er en sentral og viktig del av arbeidsoppgavene. Arbeidet er i stor grad organisert som samarbeid mellom jurister og økonomer, noe som gir bred erfaring for den enkelte og et godt faglig og sosialt miljø for kontoret som helhet.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) eller skattejurist (kode 1413) fra kr 475 000 til kr 500 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

master i rettsvitenskap med gode karakterer. Kandidater som fullfører master i rettsvitenskap våren 2019 kan også søke
teoretiske kunnskaper innen skatterett er en fordel
fordel med relevant praksiserfaring ved siden av studiene
god tallforståelse, gjerne fag eller erfaring innen økonomi og regnskap
meget god skriftlig fremstillingsevne
beherske engelsk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
evne til å arbeide selvstendig og målrettet over tid med omfattende og komplekse saksforhold og problemstillinger
gode analytiske ferdigheter og god observasjonsevne
evne til å tenke nytt og finne løsninger
interesse for faglig utvikling, fordypning og spesialisering

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 23.04.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Schweigaardsgate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Annette Marie Svea
Tlf: Tlf. 22 88 79 47, mob. 970 65 244

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler