Vi søker skattejurist til Storbedrift, seksjon Internprising i Sandvika

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling storbedrift har ansvar for å sikre riktig fastsetting av skatt og merverdiavgift i Norges største konsern. Seksjon Internprising er en seksjon i Avdeling storbedrift med ca. 70 jurister, revisorer og økonomer fordelt på 5 kontorsteder (Stavanger, Oslo, Sandvika, Trondhjem og Moss). Seksjonen har nasjonalt ansvar for saker som gjelder internprising. Ansvaret innebærer å kontrollere at multinasjonale konsern ikke uthuler det norske skattefundamentet gjennom feilprising av transaksjoner eller uriktig allokering av kostnader/inntekter. Arbeidet nødvendiggjør både juridisk og økonomisk kompetanse, og seksjonen arbeider derfor i tverrfaglige team der jurister, revisorer og økonomer jobber sammen om å løse de skatterettslige og økonomiske spørsmålene.  

Til Seksjonens kontorsted i Sandvika søker vi en jurist med kompetanse på og interesse for internprising.  

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby utfordrende og varierte oppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø med høyt faglig nivå.
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) fra kr 475 000 – 650 000, eller seniorskattejurist (kode 1501) fra kr 550 000 - 650 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.  

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • Det er ønskelig, men ikke nødvendig med erfaring med arbeid som anses relevant for internprising. Årets kandidater oppfordres også til å søke.
 • Erfaring fra/kjennskap til fagområdet internprising og OECDs retningslinjer for internprising er ikke nødvendig, men vil bli tillagt vekt.
 •  Kompetanse på internasjonal bedriftsbeskatning og skatteavtalerett vil bli tillagt vekt
 • Økonomi- og regnskapsforståelse vil bli tillagt vekt
 • Gode fremstillings - og presentasjonsevner både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Du er profesjonell, imøtekommende og nytenkende og ønsker deg nye utfordringer i en etat som er i utvikling 
 • Du er engasjert og med positiv innstilling 
 • Du er nysgjerrig på å løse sammensatte og kompliserte rettslige og økonomiske problemstillinger  
 • Du er analytisk, resultatorientert og initiativrik
 • Du har gode samarbeidsegenskaper og evne til å arbeide i tverrfaglige team og prosesser 
 • Du arbeider effektivt og har evne til å jobbe selvstendig, og med gjennomføringskraft
 • Du har sans for presisjon kombinert med evne til å se helheten og få frem kjernen i en kompleks problemstilling og/eller omfattende datagrunnlag.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 29.05.2019

Arbeidssted: Sandvika

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Elias Smiths vei 22-24
1337 Sandvika

Kontaktperson:
Georg Smidt Børresen
Tlf: 99494290

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler