Vil du bidra til å hindre skader som følge av kvikkleireskred?

Ønsker du å være med på å styrke vårt arbeid med å forebygge skader fra flom og skred? NVE har et viktig samfunnsansvar på naturfareområdet. Vi søker nå etter inntil tre erfarne geoteknikere til å styrke vårt arbeid med utredning og sikring mot kvikkleireskred.
 
Stillingene vil inngå i NVEs nye seksjon for Skred og bli en del av et lag med geoteknikere med lang erfaring med håndtering av kvikkleireskredfare. Som geotekniker i NVE er du sentral i arbeidet med å videreutvikle fagfeltet og forvaltningens arbeid for å forebygge skader fra flom og skred. Stillingene innebærer utstrakt samarbeid med interne og eksterne fagmiljøer, kommuner og regionale myndigheter.
 
Vi ønsker å bruke stillingene til å styrke fagmiljøet for geoteknikk på våre regionkontor på Hamar, Tønsberg, Trondheim og Oslo. Kontorplass på våre regionkontor i Narvik eller Førde kan ved særskilte tilfeller også vurderes.
NVEs oppgaver på naturfareområdet er blant annet å gi innspill til kommunenes arealplanlegging, kartlegge fare for og å gjennomføre sikringstiltak mot flom, erosjon og skred, samt bistå kommunene i beredskapssituasjoner.
 
Seksjon for Skred skal være en nasjonal fagressurs for skredekspertise for resten av Skred- og vassdragsavdelingen, og skal blant annet utvikle og vedlikeholde fag- og erfaringskompetanse og regional kunnskap. Seksjonen har ansvar og oppgaver knyttet til fare/risikoanalyser, farekartlegging, arealplansaker, beredskapshendelser, sikringstiltak og overvåking. Skredseksjonen skal ha ansvar for statlig kartlegging av skredfare og legge til rette for at andre aktører skal kunne gjøre kartlegging på en god

Arbeidsoppgaver

 • Forestå innkjøp og styring av kartlegging av nye kvikkleiresoner samt godkjenning av nye og endrede soner
 • Forestå innkjøp og styring av utredninger av eksisterende kvikkleiresoner
 • Løse/bistå i aktuelle geotekniske problemstillinger innen arealplaner og sikringstiltak
 • Veilede kommuner og andre om hvordan skredsikkerhet skal vurderes og dokumenteres
 • Vurdere bekymringsmeldinger
 • Bistå med faglige vurderinger ved beredskap og skredhendelser
 • Bidra til videreutvikling av NVEs veiledningsmateriell og digitale løsninger på skredområdet
 • Samarbeide med andre etater og fagmiljøer

Kvalifikasjoner

 • Siv.ing./M.sc. med fordypning i geoteknikk
 • Relevant arbeidserfaring med geoteknisk rådgivning blir tungt vektet, herunder erfaring med kvikkleire og utredning av områdeskredfare
 • Erfaring med bruk av NVE veileder 7/2014/1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred blir vektlagt
 • Personer med lang erfaring med kvikkleire med annen faglig bakgrunn kan også vurderes
 • Kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Førerkort klasse B samt fysikk til å kunne ferdes i ulendt terreng

  Ønskelig/fordelaktig:

 • Erfaring med forskning og utviklingsarbeid om kvikkleire
 • Erfaring med geofysiske målemetoder 
 • Fordel med noe kompetanse innen ett eller flere fagområder som vassdragsteknikk, anleggsteknikk, VA og prosjektstyring
 • Erfaring med offentlige innkjøp/anbudsprosesser er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Initiativrik og selvstendig
 • Systematisk og resultatorientert
 • Gode samhandlingsevner og samarbeidsevner
 • God vurderingsevne, også i situasjoner med korte tidsfrister
 • Evne til faglig formidling til forskjellige målgrupper

  Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

 • Et sterkt fagmiljø på skredområdet der du kan videreutvikle deg faglig og personlig sammen med trivelige og engasjerte kolleger
 • Innflytelse på et samfunnsområde som blir stadig viktigere
 • Mulighet til å påvirke utviklingen på det skredfaglige fagområdet i Norge
 • En variert arbeidshverdag med stor fleksibilitet og korte beslutningsveier
 • Stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser
 • Årslønn innenfor spennet kr. 500 000 – 800 000 i stillingskode avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniør (1085/1087/1181) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.  

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på  Arbeidsgiverportalen.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt tilfølge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring. 

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CV-er eller dokumenter som vedlegges).   

Kontaktinfo: Lars Harald Blikra, fungerende seksjonsleder tlf.: 464 11 148, Ellen Davis Haugen, senioringeniør tlf.: 411 24 135 eller Christina Wachter, HR-kontakt tlf.: 920 65 215

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Søknadsfrist: 11.04.2021

Arbeidssted: Hamar, Tønsberg, Trondheim, Oslo

Arbeidsgiver:
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kontaktperson:
Lars Harald Blikra, fungerende seksjonsleder
Tlf: 464 11 148

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler