Vil du jobbe med konsesjonsbehandling av ny fornybar kraft?

De siste årene har det blitt bygget ut mye ny fornybar kraftproduksjon i Norge. Samfunnet har et økende behov for elektrisitet, og regjeringen og Stortinget ønsker fortsatt å legge til rette for ny fornybar kraft. Bygging av kraftverk innebærer inngrep som kan påvirke blant annet naboer, naturmangfold, friluftsliv og næringsvirksomhet. Gjennom konsesjonsbehandling skal vi finne løsninger som balanserer samfunnets behov for strøm mot ulemper av utbygging.

Seksjon for energikonsesjoner behandler søknader om vindkraftverk på land, fjernvarmeanlegg, solkraftverk og pilotprosjekter (blant annet havvind og tidevannskraft). En av medarbeiderne i seksjonen skal ut i permisjon, og vi søker derfor etter en vikar som kan jobbe sammen med oss i i ett år.

Til nå har det ikke vært bygget store solkraftverk i Norge, men vi forventer en rekke søknader om solkraftverk i løpet av det neste året. Vi arbeider derfor med å utvikle konsesjonsprosessen for solkraft, og er i gang med å behandle de første konsesjonssakene. Det er sannsynlig at konsesjonsbehandling av solkraft vil utgjøre en stor del av arbeidsoppgavene for den som blir ansatt.

Arbeidsoppgaver

 • Behandle konsesjonssøknader om å bygge og drive solkraftverk, herunder gjennomføre offentlige konsesjonsprosesser og folkemøter. Det kan også være aktuelt å behandle konsesjonssøknader om vindkraftverk og fjernvarmeanlegg.
 • Sammenstille informasjon fra høringer og ulike fagmiljøer, avveie de forskjellige interessene, vurdere alternative løsninger, og foreslå vedtak med vilkår.
 • Bidra med oppdatert kunnskap om fornybar kraftproduksjon og virkninger for ulike interesser, både internt i NVE og utadrettet.
 • Utstrakt kontakt med øvrige myndigheter, næringsliv, interesseorganisasjoner og berørte grunneiere/privatpersoner.
 • Arbeidet innebærer noe reisevirksomhet, anslagvis 5-15 dager i året.

Kvalifikasjoner

Vi arbeider i et skjæringspunkt mellom teknikk, økonomi, miljø og arealforvaltning og vektlegger breddekompetanse og personlige egenskaper. Du må raskt kunne sette seg inn i ukjente fagområder og kjenne deg igjen i følgende:

 • Høyere utdanning på masternivå, gjerne innen samfunnsøkonomi, samfunnsvitenskap, naturfag, landskapsfag, arealforvaltning eller tekniske fag.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.

Det er en fordel dersom du også har:

 • Erfaring fra energisektoren eller arealforvaltning lokalt, regionalt eller nasjonalt.
 • Kunnskap om solkraft.
 • Kunnskap og interesse for energi-, miljø- og samfunnsspørsmål.
 • Kjennskap til offentlig forvaltning.
 • Fysikk til å ferdes i ulendt terreng i forbindelse med befaringer.

Personlige egenskaper

 • Du arbeider selvstendig, målrettet og effektivt.
 • Du er analytisk, og har evne til å avveie ulike interesser.
 • Du er komfortabel med å snakke i store og små forsamlinger.
 • Du er samfunnsengasjert og har god rolleforståelse.

Personlige egenskaper tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

 • En sterk kunnskapsorganisasjon
 • Et sterkt tverrfaglig miljø
 • Arbeid innenfor viktige samfunnsområder
 • Stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Godt sosialt arbeidsmiljø
 • Trening i arbeidstiden
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Årslønn innenfor spennet kr 480.000 – 650.000 i stillingskode førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver/avd-/over-/senioringeniør  (1408/1434/1364/1085/1087/1181) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt tilfølge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.
Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CV-er eller dokumenter som vedlegges).

Kontaktinfo: Erlend Bjerkestrand, fungerende seksjonssjef tlf.: 911 29 413 eller Christina Wachter, HR-kontakt tlf.: 920 65 215

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Søknadsfrist: 13.12.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kontaktperson:
Erlend Bjerkestrand, fungerende seksjonssjef
Tlf: 911 29 413

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler