Divisjonsdirektør økonomi og IT Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Om stillingen

IMDi gjennomfører regjeringens integreringspolitikk, og skal bidra til å få flere i arbeid, bygge sterke fellesskap og gode fellesarenaer, fremme likestilling og bekjempe negativ sosial kontroll.
IMDI er premissleverandør for utviklingen på feltet, gir råd om politikkutvikling og samarbeider med og gir råd og veiledning til andre sektormyndigheter, kommuner, arbeidsgivere og sivilsamfunn med flere. IMDi forvalter tilskudd til kommuner, fylkeskommuner, arbeidsgivere og frivillige organisasjoner.

Stillingen som divisjonsdirektør økonomi og IT er sentral for å medvirke til at IMDi kan realisere sitt samfunnsoppdrag og strategiske ambisjoner gjennom effektiv drift, gode styringssystemer og et solid analyse- og kunnskapsgrunnlag. Divisjonsdirektøren har et overordnet ansvar for IMDIs økonomistyring, og skal legge til rette for god og helhetlig styring og rapportering.
 
Divisjonen økonomi og IT har også overordnet ansvar for styring av tilskuddsforvaltningen i tett samarbeid med fagdivisjonene, i tillegg til ansvar for forvaltning av enkelte tilskudd. Divisjonen har videre ansvar for drift av IMDis IT-systemer og infrastruktur, samt dokumentasjonsforvaltning, informasjonssikkerhet, anskaffelser og bygningsmessig drift.  
 
Divisjonsdirektør økonomi og IT rapporterer til direktør i IMDi, og sitter i ledergruppen i direktoratet. Divisjonsdirektør leder en divisjon med tre avdelinger, og til sammen omkring 40 ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Operativ og strategisk ledelse og utvikling av divisjonen
 • Ansvar for direktoratets måloppnåelse på divisjonens fagområder
 • Ivareta og videreutvikle IMDi sitt arbeid med budsjett- og økonomistyring
 • Sørge for gode budsjettprosesser
 • Bidra til helhetlig virksomhetsstyring og kobling mellom plan og budsjett
 • Sikre effektiv forvaltning og utvikling på IT-området, i samarbeid med divisjon virksomhetsstyring
 • Videreutvikle drift og forvaltning av lokaler og avtaler av leieforhold
 • Personalansvar for 3 avdelingslederne som har ansvaret for følgende tre avdelinger; Økonomi og tilskudd (ØKT), IT og dokumentasjon (ITD) og Drift og anskaffelser (INFA?)
 • Bidra i den strategiske ledelsen som medlem av direktørens ledergruppe

Arbeidssted er ved IMDis kontorer enten i Oslo eller Narvik. Uavhengig av arbeidssted må en del tilstedeværelse ved begge kontorer påregnes. 

Det må derfor påregnes reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner

Aktuell erfaring og kompetanse:

Vi søker en trygg, tydelig og samlende divisjonsdirektør som kan være en pådriver for utvikling, og samtidig sikre gode tjenesteleveranser med høy kvalitet. Evne til å tenke langsiktig og sette en tydelig retning for divisjonens arbeid er viktig. Stillingen krever høy grad av samhandling på tvers, og evne til å bygge gode relasjoner. Ny divisjonsdirektør må evne å bygge et godt team som sammen skal bidra til å utvikle økonomi-, drifts- og IT-funksjonen i IMDi.

Aktuelle kandidater har bred erfaring fra ledelse av økonomifunksjoner, gjerne i komplekse virksomheter med et bredt spekter av tjenester Solid innsikt i statlig økonomistyring, og budsjettprosesser vil bli vektlagt. Det vil også være en fordel med innsikt i IT og digitaliseringsprosesser. Kapasitet til å se hvordan man kan understøtte driften og minimere kostnader ved bruk av teknologiløsninger, er viktig.
 
Aktuelle kandidater har relevant utdanning på masterutdanning eller tilsvarende. For kandidater med omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.
 
Vi kan tilby en sentral lederrolle i kjernen av IMDIs samfunnsoppdrag. Rollen gir deg mulighet til å være med å utvikle IMDi og IMDi sin viktige rolle som pådriver for like muligheter, rettigheter og plikter - i et mangfoldig og inkluderende samfunn.

Vi tilbyr

 • Stillingen som divisjonsdirektør økonomi og IT er sentral for å medvirke til at IMDi kan realisere sitt samfunnsoppdrag og strategiske ambisjoner gjennom effektiv drift, gode styringssystemer og et solid analyse- og kunnskapsgrunnlag.
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet til å trene i arbeidstiden
 • IMDi er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • En mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Sentralt beliggende arbeidssted i Oslo eller Narvik

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
18.04.2024
Arbeidsgiver:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Sted:
OSLO
Stillingstittel:
(2024/14) Divisjonsdirektør økonomi og IT
Stillinger:
1
Ansettelsesform:
Fast
Heltid / Deltid:
Heltid
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4625172362

Kontaktinformasjon

Ann-Kristin Nyrønning
Ann-Kristin Nyrønning
Rådgiver i BackerSkeie
Ingunn Lian
Ingunn Lian
Rådgiver i BackerSkeie

Adresse: Tollbugata 20, 0152 OSLO, Norge

Om arbeidsgiveren

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, utvikling og formidling av kunnskap. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 275 ansatte fordelt på kontorer i Narvik og Oslo. Ca. 35 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2023 ca. 371 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter ca. 18,8 mrd. kr. i tilskuddsmidler. Arbeidsspråket i direktoratet er norsk.

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.